กศน.ตามหาสุดยอด ‘นักอ่าน’ ผ่านเวทีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

2657

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านล้วนมาจากนโยบายในการส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล โดยออกแบบนวัตกรรมออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ และสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดกระบวนการที่จะสร้างโอกาสในการอ่านไปสู่ประชาชน แม้ว่าในยุคนี้จะมีการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย แต่ตนมองว่าการอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือจริงๆ ยังคงมีความสำคัญ และคลาสสิค การใช้ภาษาไทยที่สละสลวยและถูกต้องยังคงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูด คำว่าพัฒนานวัตกรรมนั้นควรจะประกอบด้วย 3 ประเด็นๆ แรก การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน ประเด็นที่สอง ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และสุดท้ายคือ ทำอย่างไรให้สื่อและองค์ความรู้ต่างๆ ไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยป้อนสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ สถานที่ สื่อ และบรรณารักษ์ ในการขับเคลื่อนให้นวัตกรรมต่างๆ เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน.มุ่งเน้นไปที่วิธีการและกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงผู้รับบริการและประชาชน ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการตามบริบทเฉพาะ ประกอบกับสื่อที่มีความสอดคล้อง ผ่านกระบวนการกิจกรรมที่จะเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ล้วนมีความสำคัญอย่างเชื่อมโยงกัน กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

นายกฤตชัย กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ควรจะต้องมีการหนุนเสริมให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษา ทำงานร่วมกันในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านให้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าจะทำให้สถิติการอ่านของคนไทยเป็นในเชิงบวกมากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นการจุดประกายให้บุคลากร ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านได้มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งผลถึงประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการอ่านในแต่ละบริบทของพื้นที่ ตามความสนใจและความถนัดของผู้อ่านทำให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกและง่ายต่อการอ่าน เป็นการเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ สอดคล้องกับที่ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดหาวิธีการเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชนจากสื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

การประชุมครั้งนี้เป็นการประกวดแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอ่าน ภายใต้การดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน โดยคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของ 19 กลุ่มจังหวัด หาสุดยอดนวัตกรรมระดับภาคและระดับประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คุณชมัยพร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) นักเขียน และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 คุณทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน