กสอ.หนุนอุตฯการแพทย์ เทียบเท่าระดับสากล

1256

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ผ่านกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปี พ.ศ.2561 เพราะอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญและมีมูลค่าเพิ่มสูงที่จะสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในอนาคต มีเป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ (Medical Hub) และ รองรับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยเน้นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต (Super Cluster) กล่าวคือ คลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคตที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะหันไปลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์นั้น คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ จึงต้องการมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ก็คือ คุณภาพและมาตรฐานด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีการยกระดับผลิตภาพการผลิต ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล (เช่น มอก.) รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานการผลิต (เช่น ISO 13485 และ GMP) ซึ่งเป็นระบบบริหารที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐานสากล โดยจะมีข้อกำหนดย่อยที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ

นอกจากการส่งเสริมด้านผลิตภาพ มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์แล้วนั้น การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนาในการเสริมอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จาเป็นในในด้านต่างๆ ก็จะสามารถส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งอีกทางหนึ่ง โดยสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของไทยสามารถขับเคลื่อนสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดของอุตสาหกรรมได้ ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ได้รับทราบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สากล รวมทั้งมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ สนับสนุนอุตสาหกรรม สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 1)กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการให้มีความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และ 4) กิจกรรมสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยความเชื่อมโยงของกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป