คนไทยใช้เงินทำบุญครั้งละเท่าไหร่ By ECONMAN

1206
ภาพ : อินเตอร์เน็ต

คนไทย กับ การทำบุญ เป็นของคู่กัน

แม้ในช่วงโควิด-19 ระบาดก็ไม่อาจต้านแรงศรัทธาได้

ยิ่งเศรษฐกิจซบเซา คนไทยยิ่งนิยมเดินทางไปทำบุญ เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว

มีมาก ทำมาก

มีน้อย ทำน้อย

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนตุลาคม 63 ค่าใช้จ่ายในการทำบุญแต่ละครั้ง พบว่า

ร้อยละ 44.72 มีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่โดยเฉลี่ย 100-200 บาท

รองลงมาคือน้อยกว่า 100 บาท มีจำนวนร้อยละ 24.57

เท่ากับว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ทำบุญครั้งละไม่เกิน 200 บาท

ส่วนคนที่ใช้เงินทำบุญเกินกว่า 200 บาทขึ้นไปมักเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐ นักธุรกิจ และ เจ้าของกิจการ

แม้เศรษฐกิจยังซบเซา

โควิด-19 ยังไม่จบ

แต่การทำบุญยังสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

10,800 ล้านบาทต่อปี

หรือ 0.36% ของมูลค่าการท่องเที่ยวไทย