คปภ. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบของขวัญประกันภัยกลุ่ม 10 บาท

787

คปภ.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ย้ำตรวจสอบประกันภัย พ.ร.บ. รถ ก่อนออกเดินทางช่วงหยุดยาว พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ด้วยประกันภัยกลุ่ม 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโควิด-19

            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip” โดยมีผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน

            เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศพบว่าอยู่ในระดับที่สูง และประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 และเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิต คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ “เมาแล้วขับ” รวมถึงไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ จากสถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 21,403,678 คัน โดยมีรถที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งหมด 8,993,864 ฉบับ คิดเป็น 42.02% และรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. จำนวน 12,409,814 คัน คิดเป็น 57.98% ซึ่งจากสถิติข้างต้น พบว่ารถจักรยานยนต์ที่ไม่มีการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. เป็นจำนวนมาก ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ในฐานะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม จึงได้บูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยให้เข้าไปมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ทุกภาคส่วน โดยดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์การนำประกันภัยเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย การแสดงนวัตกรรมผลงานและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าศูนย์บริการด้านการประกันภัย กิจกรรมให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในบริเวณงาน เช่น การเมาแล้วขับ การรักษาวินัยจราจร การใส่หมวกกันน็อก และคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ คือ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) หรือเรียกชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” ขึ้น โดยเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

โดยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส จะให้ความคุ้มครองหลักๆ คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 5,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท และที่สำคัญ ยังได้รับคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000 บาท (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย) โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ คือ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ซึ่งได้เริ่มเปิดขายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส เป็นกรมธรรม์แบบกลุ่ม ผู้สนใจสามารถรับสิทธิจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรค์เกอร์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  Black Canyon บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) Toyota Buzz บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ดอทจีเอฟ จำกัด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โพรแอคอินชัวรันโบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เอ็น.ที.อาร์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เอสส์โค โซลูชั่น จำกัด และบริษัท เอเอ็นซี โบรคเกอร์เรจ จำกัด หรือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม ซื้อได้โดยตรงจากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 แห่ง

“สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สำนักงาน คปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว จะขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท และขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมสภาพร่างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญควรตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด และควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและประกันชีวิตอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ รวมถึง “การ์ดอย่าตก” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและลดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย