ซอนเชี่ยน สมจิต แก่นสาร เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ5 ครั้งที่ 1

1694

ซอนเชี่ยน สมจิต แก่นสาร นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2020-2022 ได้เปิดประชุมครั้งที่1/2020-2022 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น5 โรงแรม The Berkeley hotel Pratunum   มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม พร้อมสมาชิกใหม่ พิธีรับมอบเข็มเกียรติยศ ร่วมประชุมและรับประทานอาหารร่วมกัน

ซอนเชี่ยน สมจิต แก่นสาร เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยม และเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหา รีสอร์ต ที่เขาใหญ่ และไร่ออกานิกซ์ และ ธุรกิจสังฆทาน ได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้สังคม ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ5 ในปีนี้

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ5 ก่อตั้งสโมสรเป็นเวลา 25 ปีมีนายกสโมสรจำนวน 14 ท่าน จำนวนสมาชิก 55 ท่าน ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมสอนวิชาชีพให้สตรีที่ด้อยโอกาส ช่วยเหลือเด็กด้านการศึกษาและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวิกฤตภัยภิบัติธรรมชาติและอื่นๆตามสถานการณ์

สำหรับทีมบริหารสโมสรซอนต้า กรุงเทพ5 ปี 2020-2022 ประกอบด้วย

1.ซอนเซี่ยน สมจิต แก่นสาร นายกสโมสร

2.ซอนเชี่ยน  อติพร ศิริพัฒน์ นายกรับเลือก

3.ซอนเชี่ยน  ณัฐฉรา พูลเกษ อุปนายกที่ 1

4.ซอนเขี่ยน   สุธายล แซ่ลิ้ม อุปนายกที่2

5.ซอนเชี่ยน   วรีลักษณ์ โตสมภาคย์ เหรัญญิก

6.ซอนเชี่ยน    กนกลดา นวลศรีโชค เลขาสโมสร