ดึงหลักสูตร Pearson ปั้นอาชีวะสู่สากล

1774

ก.ศึกษาธิการ ดึงหลักสูตร BTEC ของ Pearson ซึ่งเป็นหลักสูตรเน้นสมรรถนะด้านอาชีพสอนในระบบอาชีวศึกษาไทย เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างจริงจัง เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการรับรองเช่นเดียวกับหลักสูตร BTEC ในประเทศอังกฤษ

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงนโยบาย  “เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสู่สากล” ในงานประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในหลายส่วน หนึ่งในนั้นคืองานด้านอาชีวศึกษา โดยได้พยายามผลักดันการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศที่มีการขยายตัวในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งกำลังคนอาชีวศึกษา ถือว่ามีความสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการชุดแรกและชุดเดียวที่มีเฉพาะบุคคลภายนอกกระทรวงศึกษามาร่วมเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างจริงจัง ทั้งการบริหารจัดการ การวางระบบสถานศึกษา การฝึกอบรมครู การประสานกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานผู้จบการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณารับรองหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ “เน้นสมรรถนะด้านอาชีพ” ต่าง ๆ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับการรับรองเช่นเดียวกับหลักสูตร BTEC ในประเทศอังกฤษ

ในเบื้องต้น Pearson จะตรวจความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาที่สนใจจะเปิดสอนหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งคัดเลือก Master Trainers เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจาก BTEC เพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานของ BTEC โดยจะมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

“ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวศึกษาครั้งสำคัญที่จะได้เรียนรู้รูปแบบอาชีวศึกษาจากหลากหลายประเทศ มีความเป็นมาตรฐานและเป็นสากลมากขึ้น ทั้งนี้ ได้ขอให้ทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมให้การสนันสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากลต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้าย