ธนชาตประกันภัย จับมือ ธรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตดิจิทัลอินชัวรันส์

659

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า จากปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นใหม่ มีแนวคิด ค่านิยม การใช้ชีวิต และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลาย  บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัย เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ ให้ทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในโครงการ “ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย”

            โดยโครงการ “ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย” มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแกนหลัก  เป็นความร่วมมือที่จะดำเนินการต่อเนื่องระยะยาว 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2563 – 2565  ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ ของธนชาตประกันภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ด้านธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น ในการนำทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสินค้า บริการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไป ในปีนี้ จะมีความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “การทำการตลาดประกันภัยบน Digital Platform หรือ Social Media Platform สมัยใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ” 2.โครงการ “การวางจุดเจ้าหน้าที่สำรวจภัยให้บริการได้เพียงพอรวดเร็วและถึงก่อนประกันภัยคู่กรณี” 3.โครงการ “Data Governance (Data Architecture, Data Warehousing)” 4.โครงการ “การออกแบบ Data Visualization สำหรับรองรับการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ”

            นายพีระพัฒน์  กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้คาดว่าจะมีผลลัพธ์สำคัญร่วมกันคือ  นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานจริง  ในส่วนของบุคลากรของธนชาตประกันภัย จะมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแปรรูปภาคธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนการยกระดับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ขององค์กร ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในทุกจุด Touch Points ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและดีที่สุด