ธุรกิจ ‘คราฟต์’ ยุคเครือข่ายไร้พรมแดน

2500

หลายท่านอาจมีคำถามว่างาน Craft Bangkok 2018 ที่จัดเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 2561ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 103 -104 ที่ผ่านมา คืองานอะไร จัดขึ้นเพื่ออะไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

Craft Bangkok เป็นงานที่รวบรวมศิลปิน  นักออกแบบ และผู้ประกอบการด้านงานหัตถศิลป์ทั้งไทยและต่างชาติเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนทักษะความชำนาญ องค์ความรู้ ตลอดจนไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของบุคคลในวงการศิลปหัตถกรรม  ภายใต้แนวคิด  Social Craft Network หรือ หัตถศิลป์ไร้พรมแดน

งานหัตถศิลป์… เป็นงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่ผู้ผลิตงานคราฟต์สร้างสรรค์ขึ้นจากความชื่นชอบและทักษะฝีมือเฉพาะตัว ผลิตเป็นผลงานหัตถกรรมที่โดดเด่น แตกต่างกันไป  งานหัตถศิลป์…มีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย  ซึ่งงานหัตถศิลป์ในปัจจุบันมีความทันสมัย และได้รับอิทธิพลจากรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่ Social Network เข้ามามีอิทธิพลกับคนในสังคม โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสาร วงการหัตถศิลป์ ได้มีพัฒนาการและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านโลกสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งทำให้ Social Network เข้ามาบทบาทสำคัญต่อคนในวงการหัตถศิลป์ในปัจจุบัน

แฟร์รวมนักหัตถศิลป์ทั่วโลก

งาน Crafts Bangkok 2018 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นงาน Fair ที่รวบรวมเหล่านักออกแบบ ทายาทครูช่าง  ศิลปิน ผู้ประกอบการ และหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องมาเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่างๆของรุ่นพี่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง เพื่อเกิดการแบ่งปันกัน ทำให้สามารถพัฒนาผลงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรม และสามารถต่อยอดธุรกิจคราฟต์ได้เป็นอย่างดี

Social Craft Network เครือข่ายไร้พรมแดน

การสร้างเครือข่าย ภายใต้แนวคิด Social Craft Network คือเราจะไม่เป็นนักออกแบบที่ออกแบบแล้วจบงานเพียงคนเดียว แต่เราจะได้แนวคิดและประสบการณ์ของผู้ที่ร่วมเครือข่ายกับเราด้วย ดังนั้น เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างแต่มีความเป็น Unique และอาจเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิต ลดขั้นตอนการทำงาน แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

งาน Crafts Bangkok 2018 ให้อะไรกับธุรกิจคราฟต์

คุณนภดล สังวาลเพ็ชร และ คุณธีรศักดิ์ ลิ้มทัตธนกุล เจ้าของแบรนด์ CHAR CO (ชาโคล) กล่าวตอบในประเด็นนี้ว่า งาน Crafts Bangkok 2018 ช่วยเปิดช่องทางทางการตลาด ช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์ และตัวสินค้าของผู้ประกอบการในแต่ละแบรนด์ รวมถึงเป็นการทำให้เราเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมWorkshop กิจกรรมเสวนา และการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมไทย มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการงานหัตถกรรมของแต่ละแบรนด์ แต่ละผู้ผลิต ทำให้เรามีความสนิทสนมรู้จักกันมากขึ้น ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และต่อยอดธุรกิจคราฟต์ในอนาคตได้

“สำหรับการสร้างเครือข่ายส่งผลดีต่อธุรกิจคราฟต์คือ ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตงานหัตถกรรมในแต่ละกลุ่ม แต่ละแบรนด์ รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานของตนเอง และองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเครือข่ายด้วย ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจรวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดด้วย” เจ้าของแบรนด์ CHAR CO กล่าว

ด้านคุณปราชญ์  นิยมค้า เจ้าของแบรนด์ “Mann Craft” กล่าวว่า ได้โอกาสทางการตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะสินค้าที่สอดคล้องกับผู้ซื้อ ได้ต่อยอดเรื่องงานจากการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเครือข่ายต่างๆ การมีเครือข่ายที่ทำงานในแนวทางเดียวกัน ทำให้มีตัวอย่างและแนวทางในการทำงานและได้ช่วยเหลือกันและกัน ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือ ช่วยต่อยอดการทำงานในธุรกิจคราฟต์ได้

เช่นเดียวกับคุณปิลันธน์ ไทยสรวง เจ้าของร้านภูคราม จ.สกลนคร ซึ่งกล่าวว่า การสร้างเครือข่าย  สร้างคุณค่า  สร้างโอกาส เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจคราฟต์ไทยเติบใหญ่อย่างยั่งยืน

แล้วพบกันอีกครั้งกับงาน Crafts Bangkok 2019