สกว.-สกอ.เชิดชูเกียรติ10นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง

1244
10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง | Creative Econ เว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ของ ประเทศในยุค Thailand 4.0” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 ว่า งานวิจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดปัญญาที่มีความแน่น สามารถนำมาใช้10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง | Creative Econ เว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานและต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ โดยในช่วงที่ผ่านมาเรามีพื้นฐานค่อนข้างมากแต่มักจะทำกันเป็นแท่ง ๆ เป็นส่วน ๆ และเก็บเข้าลิ้นชักจนลืมอยู่บนหิ้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราเปิดโอกาสให้นักวิจัย ที่ใช้ทุนของหลวงไม่จำเป็นต้องทำราชการอย่างเดียว แต่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปของรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน เหมือนขบวนรถไฟที่ต้องไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการวิจัย องค์ความรู้ เทคนิคผสมผสานที่ก่อให้เกิดผลผลิต เราได้เตรียมการยกร่างกฎหมายที่เชื่อมโยงงานวิจัย งบประมาณ องค์กร และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ยังต้องมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มเป็น 70% ในปี 2562
10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง | Creative Econ เว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award แก่ 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป