“นาฬิกาศรีคราม” นวัตกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย

1584

ผลิตภัณฑ์นาฬิกาศรีครามเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ จากงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเตรียมกำลังคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ ทันสมัย สวยงาม และได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม

“น้องไหมซอ” นางสาวญาณ์ณิช  สุวรรณวงศ์ นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  เล่าว่า ผลิตภัณฑ์นาฬิกาศรีคราม ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบอัตลักษณ์ลวดลายศิลปะแบบศรีวิชัยที่รุ่งเรืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของไทย ช่วงศตวรรษที่ 13 – 18 นำมาประยุกต์จากหมวดศิลปะที่มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรมจากลวดลายหน้าจตุรมุข วัดพระบรมธาตุไชยา ด้านประติมากรรมจากลวดลายตกแต่งบนพระอวโลกิเตศวร และด้านจิตรกรรมจากลวดลายประดับกระจกศาลหลักเมืองและเครื่องใช้ ตลอดจนลวดลายจากกนกเถาผักกูด โดยนำมาผสมผสานและพัฒนาจัดองค์ประกอบจนได้เป็นลวดลายรูปแบบเฉพาะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ แสดงเอกลักษณ์แบบไทยที่มี               ความอ่อนหวาน ถ่ายทอดเป็นงานหัตถศิลป์ที่สวยหรู คลาสสิก และทรงคุณค่าในรูปแบบผลิตภัณฑ์นาฬิกาศรีครามที่เหมาะแก่การสะสมเป็นของที่ระลึกด้านหัตถศิลป์ 700 ปี

นาฬิกาศรีครามมีทั้งหมด 5 ลวดลาย ได้แก่ ลายศรีไชยา ลายศรีบัว ลายศรีผักกูด ลายศรีบัวผุด และลายศรีอารยะ โดยขั้นตอนในการผลิตนาฬิกาศรีครามเริ่มจากคัดสรรจานเซรามิกชื่อว่า พอร์ซเลน (Porcelain) ซึ่งเป็นจานเซรามิกสีขาวงาช้างที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้จานมีคุณภาพดี เนื้อละเอียด น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดและการกัดกร่อน นำมาเจาะรูเพื่อเตรียมไว้ใส่ตัวนาฬิกา จากนั้นวาดลวดลายที่ต้องการและลงสีครามด้วยสีเซรามิก แล้วนำไปอบสีด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที จากนั้นนำตัวนาฬิกามาประกอบจนได้เป็นนาฬิกาศรีคราม ที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบแขวน ขนาด 26×26 ซม. ราคา 1,700 บาท ขนาด 28 x28 ซม. ราคา 1,800 บาท และ ขนาด 45 x 45ซม. ราคา 5,000 บาท

“นาฬิกา คือเครื่องมือบอกเวลา เราหมุนนาฬิกาให้เดินย้อนกลับไปเท่าไหร่ก็ได้ แต่เราไม่สามารถหมุนเวลาให้ย้อนกลับไปได้แม้แต่เสี้ยววินาที เพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า เราจงช่วยกันทำวันนี้ให้ดีที่สุด” นางสาวญาณ์ณิช พูดทิ้งท้าย

อยากหยุดเวลาย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยไว้ที่ “ศรีครามนิยามแห่งกาลเวลา”