นิคมฯแนวดิ่ง วิชั่นอุตสาหกรรมยุคใหม่

1586

เปิดโลกอุตสาหกรรมปี 2020 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก, ชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก , จีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ผนึกความร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการออกแบบและกำหนดมาตรฐานการออกแบบพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่ง (Vertical Industry Area) ซึ่งมุ่งการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน​ ณ ห้องประชุม วสท. เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรและการพัฒนาเมืองในปัจจุบันทำให้ที่ดินมีราคาสูงและหายากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่ง (Vertical Industry Area) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารหลายชั้น ที่จะช่วยตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในเขตเมืองที่มีอยู่จำกัด ตอบสนองและรองรับความต้องการใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี, สตาร์ทอัพ และอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่าง ๆ ที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับประเทศ ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลก