พาณิชย์โชว์สถิติ FTA ดันส่งออกโต 1,000%

2052

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 12 ฉบับ 17 ประเทศ ตลอดทั้งปี 2561 พบว่า มูลค่าการค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศคู่เอฟทีเอที่ไทยมีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) อาเซียน มีมูลค่าการค้า 113.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 13 โดยสินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกล เป็นต้น (2) จีน มีมูลค่าการค้า 80.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.7 สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และยางพารา เป็นต้น (3) ญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้า 60.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.2 สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล เครื่องโทรสาร และโทรศัพท์ เป็นต้น (4) ออสเตรเลีย มีมูลค่าการค้า 16.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ยาง และ (5) เกาหลีใต้ มีมูลค่าการค้า 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.8 สินค้าส่งออกของไทย เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยเฉพาะการทำ FTA ในระดับภูมิภาคของอาเซียนทำให้อัตราการส่งออกโดยรวมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเติบโตถึง 939.32% หรือในระดับทวิภาคีไทย-อินเดียก็ทำให้ยอดการส่งออกของไทยไปอินเดียหลัง FTA มีผลบังคับใช้ โตถึง 734.28%