อาชีวะ 4.0 สร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์

2028

สอศ.จับมือนานาชาติ ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ นำร่อง 5 แห่ง ชู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นฐานสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีรองรับการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

ดร.สุเทพ   ชิตยวงษ์     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ( The 3 rd International Convention on Vocational Student’s Innovation Project ) ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นความสำคัญในการจัดเวที จัดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษาในภาคพื้นเอเชียได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี และไทย โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 350 คน

“ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงจากภาคการผลิตไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยคณะรัฐบาลชุดนี้ ได้วางแผนงานเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐานสำคัญในการนำประเทศสู่การแข่งขัน”

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาของอาชีวศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะเน้นการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้องในการวิจัย นวัตกรรม และการเรียนรู้ทางนวัตกรรม เพื่อนำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 มิได้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู หรือสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคด้วย

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องเน้นโครงงานแบบฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยาลัยที่เป็นโครงการนำร่องทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่  จังหวัดพังงา จะเน้นด้านอุตสาหกรรมบริการ คือ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอีก 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เน้นด้านช่างอุตสาหกรรม  สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เน้นด้านเกษตรกรรม (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร)  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เน้นด้านเทคโนโลยีการอาหาร   โดยจะเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และยังมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการที่เรียกว่า สะเต็ม เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสอศ.ที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา