วิริยะประกันภัย ร่วมลงนามสัญญารับประกันภัยรถแท็กซี่

670

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีลงนาม “สัญญาการเข้าร่วมรับประกันภัย โครงการประกันภัยรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่)” ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทสมาชิกผู้รับประกันภัยฯ 8 บริษัท และกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท๊กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมบูรณาการกำหนดแนวทางในการรับประกันภัย และจัดตั้งกองกลาง (Pool) สำหรับการประกันภัยรถแท๊กซี่ เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการรถแท๊กซี่ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ และผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัยอีกด้วย

สำหรับกรมธรรม์รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ภายใต้สัญญาดังกล่าว มีการกำหนดให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 ในอัตราเบี้ยประกันภัยราคา 12,500 บาทต่อคัน  โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาทต่อคน (เฉพาะส่วนวงเงินเกินสูงสุดตาม พ.ร.บ.) ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามเอกสารแนบท้าย ไม่เกินคนละ 50,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินคนละ 50,000 บาท สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 5 คน  รวมทั้งประกันตัวผู้ขับขี่ 500,000 บาทต่อครั้ง