ส.ประกันวินาศภัยไทย เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ

910

ครั้งแรกของวงการประกันวินาศภัย กับการเปิดเวทีให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักประกันภัย นำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ในการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการประกันวินาศภัยมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกระดับจึงได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ 12 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8. มหาวิทยาลัยมหิดล 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ 12. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง จัดการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (1st General Insurance Academic Conference 2019: GIAC2019) ขึ้น ภายใต้แนวคิด Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัยร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นจากการศึกษาและงานวิจัยด้านการประกันวินาศภัย หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย งานวิชาการประกันวินาศภัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรร่วมกัน

ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ประธานชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย และในฐานะประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (1st General Insurance Academic Conference 2019: GIAC2019) กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 นี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการประกันวินาศภัยในรูปแบบบรรยาย จำนวน 23 เรื่อง และยังมีผลงานวิจัยที่คณะผู้จัดงานได้เชิญมาร่วมนำเสนอในงานอีก 3 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance” ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลผลงานทางวิชาการ Paper Awards และ Best Oral Presentation Awards ให้กับผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและเข้าร่วมงานจาก นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานด้านการประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน