อาชีวะขยายโอกาสเด็กชายแดนใต้เพิ่มทุน จชต.

1276
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมจำนวน 400 ทุน ณ ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) ปีงบประมาณ 2561 ว่า ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กทุน จชต. รักษ์วิถีไทย ผูกใจเป็นหนึ่ง” เป็นกรอบงานที่สนองโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี วิถีไทยต้องร่วมกันอนุรักษ์ สานต่อ และต่อยอด ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากตัวเรา เช่นการยิ้ม การไหว้ การแสดงกิริยาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่อย่างพอเพียง มีความเป็นพี่เป็นน้อง ล้วนเป็นวิถีไทย และยังเน้นถึงการรู้จักสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของทุกฝ่าย เป็นกรอบกิจกรรมที่มีสาระ คุณธรรม ข้อคิด ความสนุกสนาน จึงหวังว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน จชต. ครั้งนี้ จะได้นำความรู้ คุณธรรม ข้อคิด ที่ได้ระหว่างเข้าค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอให้ใช้โอกาสที่ได้ทุน หาความรู้ ทำความดี เรียนให้สำเร็จหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด จะหนุนนำให้มีผู้สนับสนุนให้มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ของการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนจะได้ศึกษาทางด้านสายวิชาชีพ และได้เรียนรู้เรื่องราว สิ่งต่างๆ ผ่านค่ายกิจกรรม จากบทเรียนของคุณครู ที่นำโอวาท ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4 ประการคือ ความรู้ ความสามารถ โอกาส และการมีผู้สนับสนุน  ไปเป็นแนวทางพัฒนานักศึกษาทุนจนสำเร็จ มีคุณภาพ และนำมาเสนอเป็นนักศึกษาทุนดีเด่นได้ในวันนี้  ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาทุนใหม่ในปีนี้ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามสัจธรรมที่ว่า “แบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอน”

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 มีสัดส่วนผู้เข้าสอบเพื่อขอรับทุนเทียบกับจำนวนทุน ระดับ ปวช. 3 คนต่อ 1 ทุน ระดับ ปวส.10 คนต่อ 1 ทุน และในปีนี้ได้เพิ่มการจัดสรรทุน ให้กับ 18 วิทยาลัย จากเดิม 15 วิทยาลัย และขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมถึงจังหวัดสตูลเป็นปีแรก เมื่อได้ผู้รับทุนแล้วคณะกรรมการส่งเสริมทุนได้จัดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน 3 วัน 2 คืนให้นักศึกษาทุนได้รับโอวาทจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินทุน แนวปฏิบัติของนักศึกษาทุน การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย  ปลูกฝังจิตสาธารณะ เสริมสร้างไทยนิยมยั่งยืน เป็นการเปิดโอกาสให้ครูที่ดูแลนักศึกษาทุนตลอดจนนักศึกษาเอง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 462 คน ประกอบด้วยนักศึกษาทุนรวม 400 คน แยกเป็น ระดับปวช. จำนวน 300 คน ระดับ ปวส. จำนวน 100 คน ครูผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาทุน จำนวน 24 คน นักศึกษาพี่เลี้ยงจำนวน 20 คน คณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 10 คน คณะวิทยากร จำนวน 8 คน เน้นให้ความรู้ ข้อคิด แนวปฏิบัติ ทักษะชีวิต การสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ แนวปฏิบัติของนักศึกษาทุน และกรอบงาน “เด็กทุน จชต. รักษ์วิถีไทย ผูกใจเป็นหนึ่ง” (คนไทยไม่ทิ้งกัน พออยู่ พอพียง รักษ์ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด)

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เริ่มจัดสรรงบประมาณมอบทุนการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2552 เพื่อให้โอกาสนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ  โดยทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 300 ทุน ทุนละ 29,000 บาทต่อปี และขยายโอกาสให้ทุนศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนละ 40,000 บาท ปีละ 100 ทุน