อีสปอร์ต หลักสูตรยุคใหม่ในสถาบันการศึกษา

1286

มูลค่าการเติบโตของตลาดเกมในประเทศไทยปี 2559 อยู่ที่ 8.7 พันล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่องใน ปี 2560 ที่ 10.3 พันล้านบาทและในปี 2561 ที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งติดอันดับที่ 20 ของตลาดโลก ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญการสร้างบุคคลากรให้มีคุณสมบัติตอบสนองความต้องการของตลาดโลก โดยได้ก่อตั้งหลักสูตร  “ธุรกิจเกมและeSports” เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด ซึ่งปัจจุบันกำลังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค การพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเกมและ eSports ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เน้นการเรียนบริหารธุรกิจด้านเกมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นการศึกษาตลาดเกมในระดับโลกเทคโนโลยีในการพัฒนาเกม การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปทำธุรกิจได้จริง

“การสร้าง “ห้องUTCC eSports Lab” ครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวงการธุรกิจเกมและ eSportsของประเทศไทย โดยวางแผนร่วมกับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาเกมกับเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างเกมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคเช่น การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User experience – UX/UI) การเขียนโปรแกรม (Computer programing) และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digital platform)” ดร.เสาวณีย์ กล่าว

กลุ่มทรูได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาในหลายด้าน และหนึ่งในด้านที่กำลังเป็นที่สนใจของนักเรียนและนักศึกษาคือเรื่อง e-Sport โดยกลุ่มทรูได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสร้างเกมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User experience – UX/UI) การเขียนโปรแกรม (Computer programing) และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digital platform) เป็นต้น