เปิดโลกดิจิทัลทางธุรกิจยุค 4.0 กับ โมบายแอพพลิเคชั่น SmartBiz

1469

ก้าวสู่ธุรกิจยุค ดิจิทัล ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 “WINSERVE Corp. เปิดตัว SmartBiz ผู้ช่วย Connect โลกการทำงานในยุค Digital Darwinism”

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Winserve Corp.) ผู้นำด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการสื่อสารครบวงจร จัดงานสัมมนา “Digital Darwinism Ep.2 SmartBiz Connect” ผู้ช่วย Connect โลกการทำงานในยุค Digital Darwinism  ยุคแห่งการนํา Smart Technology มาสร้างคุณค่าให้องค์กรในรูปแบบของ SmartBiz Connect พร้อมชู SmartTalk โมบายแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร Winserve Corp. กล่าวว่า “เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ ทำให้มีความคิดที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์มากขึ้น สามารถเห็นชีวิตที่แตกต่างจากการถ่ายทอดความเป็นอยู่ผ่านสื่อทางสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของผู้คน ทุกพื้นที่มีแต่การใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกทันสมัย ตอบสนองการดำรงชีวิตของผู้คนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การสั่งซื้อสินค้า การจัดเก็บ – ค้นหาเอกสาร หรือการใช้ BOT พัฒนาบริการต่างๆ แทนแรงงานคนอย่างกว้างขวาง นี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและยากสำหรับคนที่จะต้องเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นเรื่องของการรับนวัตกรรม ความคิดใหม่ๆ เข้ามา บางคนยังยึดติดอยู่กับความคิดแบบเดิมแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และอยากให้ 4.0 เกิดขึ้นได้จริงและรวดเร็วที่สุด

การขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จได้ ไปในทิศทางเดียวกัน จะต้องมีโครงสร้างโทรคมนาคมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุกพื้นที่แบบไม่มีสะดุด ข้อมูลจากการใช้บริการ digital จะเป็นพลังมหาศาลที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การบริหารความเสี่ยง หรือ การวางแผนสำหรับอนาคต ในภาครัฐและเอกชนต้องปรับปรุงกลไกการทำงาน พัฒนาศักยภาพคน อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแต่ในอนาคตอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นฝ่ายเรียนรู้เราเอง

ยุคแห่งอนาคตที่ถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟน การผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ากับแพลตฟอร์ม “SmartBiz” จะเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในองค์กร (Connecting Value) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและกระบวนการทำงาน ตั้งแต่วิธีการสื่อสาร ติดต่อ รับ-ส่งข่าวสารต่างๆ ได้หลากหลายและสะดวกมากขึ้น ความห่างไกลไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เกิดการเชื่อมต่อที่มีมูลค่าที่นำไปสู่ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อบันทึกและจัดเก็บ การค้นหา การแบ่งปัน และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในอนาคต

ด้านนายสมเกียรติ  พรชัยวิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินซิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด ในเครือ Winserve Corp.กล่าวว่า  “Digital Darwinism สำหรับองค์กร นอกจากการปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีคิดในการทำงานแล้ว ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น การเลือกใช้ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเสริมทัพขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือความท้าทายขององค์กรในยุค Darwinism

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานเป็นการสร้าง Value ที่จะทำให้องค์กรดำรงอยู่ได้อย่างเติบโตและยั่งยืน ซึ่งในงานนี้ได้นำเสนอ “SmartBiz” แพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มียืดหยุ่นสามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ โดยใช้แนวคิด Connecting Value (Connect Customer, Connect Team, Connect System) เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ มาพัฒนาเป็น Solution ที่ประกอบด้วย 6 โมดูลการทำงาน ได้แก่

Leader Support Solution ,Core Management Solution ,Human Development ,Customer Engagement Solution ,eOffice Solution และLearning and Student Solution

SmartBiz เป็นการสื่อสารเชื่อมโยงแต่ละโมดูลเข้าหากัน ทำให้ข้อมูลที่เกิดจากการทำงานเป็นข้อมูลชุดเดียว ช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ วิเคราะห์ มองภาพรวม และวางแผนในการทำงาน และองค์กรในอนาคต ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกแผนกในหลาย Device หลาย Software แบบไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เช่น  Smart Sales ผู้ช่วยจัดการงานขายของคุณให้เป็นระบบมากขึ้น, SmartKM ศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร, SmartLib ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน, FlexQueue ระบบบริหารจัดการคิวอัจฉริยะอัตโนมัติรองรับผู้ใช้บริการในยุค 4.0, BlueDoc ผู้ช่วยงานด้านการทำเอกสารและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ BlueDMS ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, Blue KPI ระบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรที่จะช่วยเก็บข้อมูลการทำงานแต่ละบุคคล และเรียกดูข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีต้นแบบ Digital CSR รูปแบบใหม่ของการทำ CSR องค์กรที่ไม่เหมือนใครผ่านเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว ซึ่ง SmartBiz แพลตฟอร์มสามารถสื่อสารเชื่อมกันได้ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า SmartTalk ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารองค์กรในปัจจุบัน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรอีกด้วย

“Digital Darwinism ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับองค์กร แต่การทำงานที่มีการสื่อสารที่ดี มีซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หากเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและนำมาประยุกต์ใช้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินงานให้สะดวก ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” รองประธานบ. อินซิ้งค์ฯ  กล่าว