เริ่มต้นที่ตัวเรา ‘ขนส่งลพบุรี’ สร้างวินัยก่อนออกปฎิบัติหน้าที่

885

ฝ่ายตรวจการ ขนส่งลพบุรีสร้างวินัยก่อนออกปฎิบัติหน้าที่ ตรวจวัดไข้ และความพร้อมร่างกาย พร้อมประชุมการทำงาน. เน้นสุภาพ สร้างรอยยิ้มชี้แจงผู้กระทำผิด ฝ่าฝืนกฏหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการใช้รถ ใช้ถนน ลดอุบัติเหตุ และเมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี โดย น.ส.ทัศนีย์ ถึงหมื่นไวย นักวิชาการขนส่งชำนาญการหัวหน้าชุด ดำเนินการตั้งจุดตรวจการขนส่ง เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ในการนี้ ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี บริเวณ ทล. 1 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี