แรงงานร่วม ASEAN TVET พัฒนาเทคนิคและวิชาชีพ

1441

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชา ASEAN TVET Conference 2018 และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ASEAN Skills, Crafting the Future” ว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ได้จัดการประชุม ASEAN TVET Conference 2018 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills International) เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค และอาชีพ (TVET) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ระบุทักษะอาชีพที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต และควรได้รับการบรรจุในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งต่อไป

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน อาทิ ผู้แทนสถาบันการศึกษา/ผู้ฝึกอบรมในไทยและต่างประเทศ ผู้แทนสถานประกอบกิจการในไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น ทิศทางและโอกาสของกำลังแรงงานภูมิภาคอาเซียนในโลกยุคดิจิทัล การคาดการณ์งานในอนาคต การจับคู่ความต้องการทักษะประสบการณ์ การแข่งขันฝีมือแรงงาน และการเชื่อมโยงกับการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ และปิดท้ายในเรื่อง การพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ความท้าทายในการบริการการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค  โดยมีผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ อาทิ ผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation Development: OECD) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) WorldSkills China สภานายจ้างอาเซียน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

“การประชุมทางวิชาการ ASEAN TVET CONFERENCE จัดขึ้นครั้งแรก ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ในปี 2559 (2016) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) และการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะสอดคล้องการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย”  ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว