วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2023

Creative Econ เป็นเว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมต่อนวัตกรรมทางความคิดของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆถ่ายทอดสู่กัน นำไปประยุกต์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ชุมชน สังคม ประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม นำเสนอการการสร้างสรรค์เศรษฐกิจผ่านไอเดียของคน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ นำไปสู่การสร้างเงิน สร้างงานให้กับประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา และโครงการนวัตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงนำเสนอไอเดียในวงการธุรกิจเพื่อให้ผู้อ่านนำไปต่อยอดทางความคิด