คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ “นโยบายความพร้อมทางด้านการเงินแห่งชาติ”

189

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายความพร้อมทางด้านการเงินแห่งชาติ” เพื่อรายงานสถานการณ์ความพร้อมด้านการเกษียณอายุและการเตรียมความพร้อมรอบด้านทางการเงิน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้งานเสวนาทางวิชาการประกอบด้วย

•          รายงานและวิเคราะห์ผลตัวเลขดัชนีความพร้อมด้านการเกษียณอายุแห่งชาติ

โดย รศ.ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•          เสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุ เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด”

โดย คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ คุณสุขมีนา ภาสะวณิช ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คุณอรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการ             เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•          เสวนาเรื่อง “ทักษะทางการเงิน ทักษะทางดิจิทัล และการใช้ Digital Banking ในไทย”

โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ Professor of Economics and Public Policy, University of California San Diego และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย