BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยส่งมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนนทบุรี

66

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร  นายจำรูญ กสิวัตร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์นนทบุรี และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง นางกิ่งแก้ว จึงธนาเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองและสมาชิกเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย” ให้แก่ นายสนิท ปานปิ่น ณ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป