DITP เปิดเรียนฟรีหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการส่งออก

811

DITP มอบของขวัญแห่งการเรียนรู้ต้อนรับปีวัวทอง เรียนฟรีหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการส่งออก พร้อมมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ SMEs Pro- active

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)  ได้ปรับปรุงหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (Online Basic Export) ให้มีความทันสมัยและความเหมาะสมกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจส่งออก รวมทั้งหลักสูตรนี้จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการต่อยอดการส่งออกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นให้แก่ผู้ส่งออกมือใหม่หรือผู้ที่เคยส่งออกแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ การเตรียมความพร้อมธุรกิจ การสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับการส่งออกโดยใช้ Design Thinking  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีศุลกากร เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ   การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ  ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการส่งออก เรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์  รวมทั้งข้อควรระวังในการส่งออก เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (Online Basic Export) ยังสามารถมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro- active โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ

​            สำหรับผู้สนใจสามารถเรียนฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://e-academy.ditp.go.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169