วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เป็นครั้งที่ 4

121

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า พร้อมดำเนินภารกิจช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว มาแล้วเป็นครั้งที่ 4 (ปี 2556, 2561, 2564 และ 2566) โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” ณ ห้อง UTCC EVENTS LAB อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับ “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2566 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับภาคธุรกิจเอกชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนในการยึดมั่นหลักการดำเนินกิจการด้วยจรรยาบรรณและธรรมภิบาล พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรักษาและมุ่งมั่นสร้างจรรยาบรรณที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต