SCBLIFE แต่งตั้งซีอีโอสายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น

912

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง นายเทียน ชอน ฉั่ว ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น ควบรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์ โดยนายเทียน ชอน ฉั่ว สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมประกันภัยมามากกว่า 18 ปี  เริ่มการทำงานกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ลอนดอน ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริษัทประกันภัยเอชเอสบีซี ฮ่องกง ในฐานะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจซึ่งได้ช่วยขับเคลื่อนการขยายธุรกิจขององค์กรไปทั่วภูมิภาคเอเชีย  หลังจากนั้นได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายกลยุทธ์และการขาย ณ ประเทศอังกฤษ ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานฝ่ายปฏิบัติการในภาคพื้นยุโรป  ล่าสุดได้ย้ายไปร่วมงานกับบริษัทแอกซ่าประกันภัยในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรก่อนจะย้ายมาประจำ ณ ประเทศไทยในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรานส์ฟอร์เมชั่นและกลยุทธ์ธุรกิจ กับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับตำแหน่งปัจจุบันที่ SCBLIFE นายเทียน ชอน ฉั่ว รับผิดชอบดูแลด้านกลยุทธ์การทรานส์ฟอร์เมชั่นองค์กร เน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมดุลในเรื่องสำคัญ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (Technology/New Innovation) การบริหารงานโครงการสำคัญ (Project Management) การวิเคราะห์วิจัยธุรกิจ (Business Analyst) และกระบวนการบริหารธุรกิจขององค์กร (Business Process Management) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง รวมถึงความสำเร็จทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ลูกค้า สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรในฐานะที่เป็น “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ”

ด้านการศึกษา นายเทียน ชอน ฉั่ว สำเร็จการศึกษาระดับเอ็มบีเอ จากสถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จากประสบการณ์และความชำนาญของนายเทียน ชอน ฉั่ว ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรรองรับการพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การปรับองค์กรให้พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในยุคดิจิทัลของ SCBLIFE