SME Awards รางวัลแด่คนช่างฝัน

1562

สสว.จัดประกวดรางวัล ‘สุดยอด SME แห่งชาติ’ ครั้งที่ 10 จับมือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมผนึกกำลัง 16 หน่วยงานชั้นนำ เฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. คือการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ตามนโยบายซึ่งรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและยกระดับการส่งเสริม SME ให้เป็นวาระแห่งชาติ  โดยการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME ของไทยสู่ระดับสากล  โดย สสว. เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2549 และดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 9 ครั้ง มีผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมการประกวดกว่า 10,000 ราย ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้วจำนวน 3 กิจการ ได้แก่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และบริษัท คิว ที ซี ทรานสเฟอร์เมอร์ จำกัด และอยู่ระหว่างเตรียมตัวเพิ่มอีกจำนวน 8 กิจการ

“สำหรับการจัดงานแถลงข่าวประกวดรางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 10 ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี สสว. จึงจัดนิทรรศการภาพถ่าย ‘Art of Business’ เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเบื้องหลัง ความสำเร็จที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการสะท้อนจากเกณฑ์การตัดสินที่มีด้วยกัน 7 หมวดแล้ว ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นที่อยู่เบื้องหลัง และศิลปะในการบริหารธุรกิจ โดยสื่อสารออกมาเป็นภาพแต่ละฟันเฟืองแห่งความสำเร็จที่อยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น  พนักงาน เครื่องจักร ผู้บริหาร หรือสิ่งอื่นใด ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเอง  ในส่วนของการประกวดปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี สามารถสมัครเข้าประกวดรางวัล SME Start up โดยเปิดกว้างให้แก่ธุรกิจทุกประเภท เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล ถือเป็นเส้นทางลัดให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ในอนาคต” นายสุวรรณชัย กล่าว

ด้าน นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมการประกวด จะได้รับพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินใน 7 หมวด ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้ ประกอบด้วย บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ถือเป็นการวัดผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ SME เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ การประกวดรางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติ” ครั้งที่ 10 และรางวัล “SME Start up”    ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.smesnationalawards.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 572 (ฐิตารีย์/ thitaree@ftpi.or.th) หรือ 582 (อมีนา/ amena@ftpi.or.th) และ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME สสว. โทรศัพท์ 02-298-3205

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทุกราย ดังนี้

  1. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตามที่ สสว. จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. สิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ด้านช่องทางการตลาด/การจำหน่ายสินค้า/ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/การจับคู่ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้น
  3. สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
  4. สิทธิการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์องค์กรในฐานะผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ สสว. มีอยู่

นอกจากนี้ สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ในการมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และผู้ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริษัทละ 3 หลักสูตร และได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 50 ของค่าอบรม

– ผู้ได้รับรางวัลมาตรฐาน SME ได้รับส่วนลดการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในอัตราร้อยละ 10

– ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ทุกราย จะได้เป็นสมาชิกสถาบันฯ ซึ่งจะได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โครงการสนับสนุนและฝึกอบรมจากทางภาครัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกราย ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของตลาดทุน และแนวทางในการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการเข้าจดทะเบียนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จ และสามารถใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง