SRAN ร่วมกับ BKI เปิดตัว SRAN Cyber Insurance Plus

600

ดร.นรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการด้านความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ หรือ Cyber Security ครบวงจร ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Cyber Security ของไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ มากมาย โดยมีผลิตภัณฑ์ SRAN NetApprove ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ ที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาทำความเสียหายของระบบและข้อมูล ตลอดจนยังจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ได้ภายในเครื่องเดียว สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ SRAN NetApprove ยังมีคุณสมบัติที่สามารถสำรวจข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อระบุตัวตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการวิเคราะห์และเทคโนโลยีตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log (Log Analytic) การเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร มีการค้นหาข้อมูลในเชิงลึก เพื่อค้นหาหลักฐานทางข้อมูลสารสนเทศ มีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูย้อนหลัง โดย SRAN NetApprove สามารถตรวจจับข้อมูลที่ไม่ปกติได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่คาดว่าข้อมูลจะได้รับความเสียหาย เมื่อพบการใช้งานที่ผิดปกติจะมีการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายได้ แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลในระบบได้รับความเสียหายแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถสืบหาที่มาความเสียหายของข้อมูลได้อย่างละเอียดและยังสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ ทำให้ผู้ดูแลดำเนินการแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงทีด้วยการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมีการทำงานโดยการเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การส่งผ่านข้อมูลต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่อนข้างสูง องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญในการหามาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ เห็นความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์และการบริการของ SRANได้หารือร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบแผนประกันภัยไซเบอร์ให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในชื่อ SRAN Cyber Insurance Plus เพื่อให้บริการดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศแก่ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ SRAN NetApprove ที่จะได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ จะให้บริการ SRAN Cyber Insurance Plus ผ่านบริษัท สราญ ไซเบอร์เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มุ่งเน้นทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลครบวงจร และมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในศักยภาพการรับประกันภัยของบริษัทกรุงเทพประกันภัย ที่จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม สามารถรองรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของ SRAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ดังกล่าว เป็นการออกแบบและพัฒนาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยต่างๆ ทางไซเบอร์ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของ SRAN โดยเฉพาะ ซึ่งสอดรับกับนโยบายที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ที่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของผู้บริโภค/ธุรกิจจากการถูกบุกรุกเข้าสู่ระบบ

ทางบริษัท สราญ ไซเบอร์เทค ได้มอบให้กรุงเทพประกันภัยพัฒนาออกแบบ SRAN Cyber Insurance Plus เป็นการช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของ SRAN มากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์สูงสุดถึง 1,000,000 บาท อาทิ ค่าใช้จ่ายในการกู้คืน ซ่อมแซม หรือการสร้างขึ้นใหม่ของข้อมูล, ค่าไถ่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการข่มขู่ทำลายทางไซเบอร์ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ, ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ลดลงอันเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของเครือข่าย, รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกอบกู้ชื่อเสียง (PR Costs – Repair of Reputation) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางกฎหมาย เป็นต้น