THAIFAจัดงานสัมมนาสัญจรครั้งที่ 1

757

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานสัมมนา “THAIFA สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ห้องอิมพีเรียล ชั้น 2 โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “WHY”โดยมีสมาคมตัวแทนประชีวิตฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ภายในงาน สมาคมได้เปิดให้สมาชิกและตัวแทนประกันชีวิตในเขต ภาคเหนือ เข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตได้อย่างทั่วถึง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  เป็นประธานเปิดงาน ในหัวข้อ “WHY” THAIFA? และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาร่วมแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับตัวแทนประกันชีวิต ได้แก่  คุณกฤชณัท เตชะธนสิงห์ หัวข้อ “WHY Recruit”, คุณกันต์ณภัทร ตาบประดับ” “WHY Assurance”, คุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย “WHY Develop”, คุณมรุต ศิกษมัต “WHY Success” และได้รับเกียรติจากคุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. มาเป็นวิทยากร อัพเดตความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ตัวแทนทุกคนต้องรู้  ในหัวข้อ “Need to Know”