‘กรุงเทพโพลล์’ เผยของขวัญที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดในปี 2563

202
ภาพ : ตลาดนัด102

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,154 คน พบว่าหากขอพร 1 ข้อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ประชาชนอยากขอให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือขอให้เศรษฐกิจดีคิดเป็นร้อยละ 16.0 ขอให้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีศึกศัตรูรอบข้างคิดเป็นร้อยละ 11.4 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรืองคิดเป็นร้อยละ 11.0 และขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน คิดเป็นร้อยละ 10.5

หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาลประชาชนอยากขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจข้าวของแพงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นคิดเป็นร้อยละ 17.4 ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรประกันราคาสินค้าเกษตรคิดเป็นร้อยละ 14.9 ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจนแบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.1 และขอให้พัฒนาประเทศระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.41

1 เรื่องที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม พบว่า ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบายมีกินมีใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 32.9 ตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 18.5