วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2022
เรียบเรียงโดย : สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. ถ้าจำกันได้..! ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือแจ้งบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดไปยังประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และสร้างความโกลาหลให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อสยบความวุ่นวายของผู้คนในสังคม และป้องกันไม่ให้กระทบความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน และเพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบอกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ต่อมาบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ออกมาขานรับผลของคำสั่งฯ ด้วยการยืนยันจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจนครบอายุกรมธรรม์ฯ อย่างไรก็ตามเมื่อยอดเคลมสูงขึ้นๆ จนท่วมเบี้ยประกันภัย ดูเหมือนคำมั่นสัญญาจะเปลี่ยนไป โดยมี 2 บริษัทประกันภัย อย่าง บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกหน้าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ยื่นฟ้องนายทะเบียนประกันภัยต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อเปิดประตูให้บริษัทประกันภัยเจอ จ่าย จบ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฯกับประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ โดยเข้าใจว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดต่อวิกฤตการขาดทุนประกันโควิดเจอ-จ่าย-จบ             แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในระหว่างที่ศาลปกครองกลางกำลังพิจารณาอรรถคดีอยู่นั้น...
บริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้บอร์ด คปภ. พิจารณา โดยจะต้องดำเนินการเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย             ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  นั้น             สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ขอเรียนชี้แจงว่า ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ให้บริษัทต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ (1)...
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ดำเนินการมอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 1,766, 657.56 บาท แก่ครอบครัวแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะข้ามถนน เป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความเสียใจ และมอบสินไหมแก่ครอบครัวสุภวัตรจริยากุล ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!...หากนำรถที่ไม่มี ประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้  มีความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “ผู้ประสบเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย” ในแต่ละปีมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนมากกว่า 13,000 ราย   มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากกว่า 800,000 คน             โดยจากข้อมูลผู้ประสบภัยที่มาใช้สิทธิเบิกประกันภัย พ.ร.บ. ที่บริษัทกลางฯ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประสบภัย จากรถที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.เพียง ร้อยละ 71 เท่านั้น และได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  แต่ยังมีผู้ประสบภัยจากรถ ที่เจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. อีกจำนวนถึง ร้อยละ 29 ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด เกิดความเดือนร้อนที่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง ไม่ได้รับเงินมาช่วยเหลือตามกฎหมาย อีกทั้งผู้ประสบภัยต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถ/ผู้ขับขี่คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง    ดังนั้นการทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเจ้าของรถ และต้องทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ประสบเหตุทุกคนจะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันที หากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อหากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความผิดตามกฎหมาย...
อาคเนย์ประกันชีวิต คิกออฟงาน Agency Year Plan 2022 ปลุกพลังทีมขาย ภายใต้แนวคิด “BELIEVE IN YOU”           นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลางขวา) ประธานจัดงานประชุมออนไลน์ผู้บริหารและทีมขายทั่วประเทศ ประจำปี 2565 (Agency Year Plan 2022)  พร้อมด้วยนายมนตรี วงศ์ท่าเรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (กลางซ้าย) และ นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน บมจ.อาคเนย์ประจำชีวิต (ที่ 2 จากขวา) เดินหน้าประกาศเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยผลกำไรที่ยั่งยืนและชอบธรรม ภายใต้แนวคิด “BELIEVE IN YOU” ยกระดับมาตรฐานที่ปรึกษาทางการเงินและประกันแบบครบวงจร เพื่อความสุขของลูกค้า...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนน บริเวณทางม้าลาย หน้าสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท จนเป็นเหตุให้แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (คุณหมอกระต่าย) แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยมี ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ผบ.หมู่กองร้อยที่ 2 ตำรวจควบคุมฝูงชน (ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กองกำกับการอารักขา บก.อคฝ.) เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ Ducati สีแดง หมายเลขทะเบียน 1กผ 9942 เชียงราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ซึ่งกำกับดูแลพื้นที่เขตพญาไทด้วยนั้น เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วน...
ทิพยประกันภัย   นำคณะครู – อาจารย์  ร่วมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 14” ตามรอยจุดกำเนิดทฤษฎีใหม่ แนวคิดบวร และอาชีพพระราชทานครั้งแรก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตามรอยจุดกำเนิดทฤษฎีใหม่ แนวคิดบวร และอาชีพพระราชทานครั้งแรก พร้อมร่วมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)  ในโครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 14”   สัมผัสวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และท่องฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อาชีพพระราชทาน แห่งแรกของประเทศไทย  สระบุรี นางวิชชุดา...
ไทยประกันชีวิตจัดกิจกรรม “80 ปี ไทยประกันชีวิต พิชิตภารกิจ 80,000 ก้าว” ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มอบสิทธิพิเศษทำภารกิจสำเร็จรับทันทีโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 100 บาท ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายอังกูร  ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance : TLI) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ บนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพดีครบวงจร หรือ Eco-Health System ดังนั้นเพื่อร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ พร้อมร่วมฉลอง 80 ปี ไทยประกันชีวิต บริษัทฯ จึงได้กิจกรรม “80...
‘เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตฝั่งตัวแทนขานรับนโยบาย Lifetime Partner 24 บริษัทแม่ มั่นใจยอด ตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้ามุ่งสู่การเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศไทย               เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต เดินหน้าเต็มสูบช่องทางตัวแทน ด้วยกลยุทธ์ “Phygital Agent” ลูกค้าต้องได้รับการดูแลจากตัวแทนแบบ 24/7 ใช้เครื่องมือดิจิทัลเสริม เผยภาพรวมช่องทางจำหน่ายผ่านตัวแทนปี 2564 เป็นที่น่าพอใจ มีเบี้ยรับประกันปีแรก (FYP) โตตามเป้าสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 20% หลังเดินหน้า ผลักดันแนวคิด “New Generation, New Generali” เพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี การดำเนินงาน และการบริการ ให้ทันสมัยอยู่เสมอเตรียมพร้อมในอีก 3 ปีข้างหน้า ปลูกฝังการเป็น ‘Lifetime Partner 24’ ตั้งเป้าเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย           นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief...
แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสำหรับกิจการสถานประกอบการและมาตรการการเดินทาง แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ลดลงแต่อย่างใด             ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตมากกว่า 13,000 ราย มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 800,000 คน และรถจักรยานยนต์ก็เป็นยานพาหนะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ 80 ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัย             และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้มีความปลอดภัย ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ“หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” โดยร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ได้มีโอกาสซื้อหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ ราคาพิเศษ ต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน เพื่อสวมใส่และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น             ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อหมวกนิรภัยสีขาว รูปแบบพิเศษ ติดสติ๊กเกอร์ “I LOVE MY HEAD” ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำหน่ายราคาพิเศษใบละ 144 บาท (รวมค่าจัดส่งถึงบ้านและค่าบริการ) ได้ที่ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ โดยเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด...