คปภ. เดินสายลงพื้นที่กระตุ้นเกษตรกรจังหวัดตาก เร่งทำประกันภัย ข้าวนาปี – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 บริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติ เล็งพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ผ่านโครงการ “Training for the Trainers” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการคปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการ การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายสูงสุด 45.7 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนทั้งสิ้น 2,910.39 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูการผลิต 2563 โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนทั้งสิ้น 313.98 ล้านบาท โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 3 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยมติครม.ดังกล่าว...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โดยเปิดเผยว่า ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง   ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” เพื่อเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด ซึ่งจากเดิมแข่งขันกันในกลุ่มนิสิต นักศึกษา แต่ปีนี้เปิดกว้างให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา ความยาวไม่เกิน 2 นาที ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้สาธารณชนเกิดความสนใจและเข้าใจ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญต่อการทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งโครงการนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจาก นักเรียน...
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า บริษัทในกลุ่มทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัท ฯ ได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน อาทิ จัดตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด มีจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ภายในสำนักงาน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการยังจุดต่างๆ แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงาน ตลอดจนให้พนักงาน Work From Home เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ แต่ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่ทีคิวเอ็มยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จนเกิด New Normal ในการทำงานหลังคลายล็อคดาวน์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ ด้านความเป็นอยู่และสวัสดิการแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฯ ได้มอบข้าวสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตรวมกว่า 4,000 ถุงให้แก่พนักงานทุกคน...
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Business Model ของบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตให้มีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนปรับ Mindset เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิต (Life Partner) และวางแผนการเงิน (Financial Partner) ให้กับผู้เอาประกัน การมุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนฯ ได้รับรางวัลหรือคุณวุฒิต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนฯ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกัน โดยล่าสุด ตัวแทนฯของบริษัทฯได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Award) ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย รวมทั้งสิ้น 174 คน ในจำนวนนี้เป็นตัวแทนฯ...
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่รูปแบบของการใช้วิถีชีวิตยังคงต้องไม่ประมาท การ์ดไม่ตก เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ปลอดภัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความห่วงใยและความอุ่นใจให้กับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้มอบความคุ้มครอง COVID-19 ฟรี! ให้แก่ลูกค้าใหม่ที่มีกรมธรรม์ประกันรายบุคคลหรือประกันกลุ่มที่กรมธรรม์ยังมีผลความคุ้มครอง และอายุผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 70 ปี เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click”  พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วให้เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หรือวันที่ลูกค้าดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์ในแอปพลิเคชัน MTL Click (แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังสุด) และความความคุ้มครองจะสิ้นสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 สำหรับความคุ้มครองที่มอบให้แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตนี้ จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน...
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า เป็นประธานในการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” โดยมีผู้ชนะเลิศทั้งสิ้นรวมจำนวน 12 ท่าน แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน 6 ท่าน และกลุ่ม B จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษาท่านละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล – ประกาศนียบัตร โดยมูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท นอกจากนั้นภาพที่ชนะเลิศจะได้รับเลือกเพื่อนำมาเป็นภาพปฎิทินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ktaxa.live/painting-winners-fb หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อคุณพลวิวัฒน์...
คปภ. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้านประกันภัยให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รับมือ “ภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช และภัยจากโรคระบาด” เป็นจังหวัดที่ 2 ตามโครงการ “Training for the Trainers ประจำปี 2563” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการคปภ.) มอบหมายให้นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฏหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยคณะวิทยากรด้านประกันภัย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายสูงสุด 45.7 ล้านไร่ ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 2,910.39 ล้านบาท นอกจากนี้...
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายประกัน “Digital Face to Face” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีความสนใจในการทำประกันภัย ผ่านช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Face to Face ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยข้อความ เสียง และ/หรือภาพ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ทำประกันภัยผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เอาประกันที่ทำประกันภัยผ่านช่องทาง “Digital Face to Face” รายแรก คือ คุณธนาธินาถ นุตสาระ และรายที่ 100 คุณทองใบ ยินดี เพื่อเป็นการขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เมืองไทยประกันชีวิตได้ดูแลและมอบความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพแก่ลูกค้า “การขายประกัน Digital Face to Face ถือเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน...
นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปี 2563 จากสถานการณ์โควิด 19 ที่กระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมทั้งระบบ ส่งผลให้กำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจประกันเองได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพดอกเบี้ยที่ลดต่ำลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อลิอันซ์ อยุธยา ยังสามารถสร้างผลงานที่ดีสวนกระแส โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเติบโต 22.8 % อยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท  ช่องทางตัวแทนเติบโต 15.6% สร้างเบี้ยได้ 566 ล้านบาท ช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์สร้างเบี้ย  296 ล้านบาท เติบโต 17.4% ช่องทางขายตรงยังคงครองอันดับหนึ่งในตลาดด้วยเบี้ย 464 ล้านบาท เติบโต 4.5% ส่วนช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ประกันกลุ่ม และ ดิจิทัล สร้างเบี้ยอยู่ที่ 133 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดถึง...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวและการส่งต่อข้อความเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูก Black List เกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่าเป็นข้อความเก่าที่มีการส่งต่อกันมาโดยไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลและไม่เป็นความจริง เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกกล่าวอ้าง ได้แก่ บริษัท พาณิชยการประกันภัย จำกัด บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และบริษัท พัชรประกันภัย จำกัด ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้ว ในระหว่างปี 2547 ถึงปี 2557 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกกล่าวอ้างอีก 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ...