วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2022
เปิดผลโพลเจาะลึกความคิดคนกรุงเทพฯและปริมณฑล“หวังอะไร ในปี 2565” สุดอึ้งพบกว่า 70% อธิษฐานให้ได้รัฐบาลชุดใหม่มากกว่าถูกหวย  เหตุมองสภาพเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิมและนักการเมืองคืออุปสรรคใหญ่ของประเทศไทยยิ่งกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ไม่หยุด             นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ  ผู้อำนวยการ อปท.นิวส์โพล  และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  ร่วมแถลงว่าในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ศักราชใหม่ 2565 หลังจากที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 21,000 ราย  ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้ของประชาชน หนี้สินที่เพิ่มพูน ตลอดจนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีหน้ากากอนามัยเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 นั้น “อปท.นิวส์ โพล”ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหัวข้อ “คนไทยหวังอะไรในปี 2565”จำนวน 1,469 ตัวอย่าง โดยการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ได้ข้อสรุปดังนี้            พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ 58 เป็นเพศหญิง รองลงมาร้อยละ 39 คือ เพศชาย และไม่ระบุเพศร้อยละ 3  จากข้อสังเกตการแจกแบบสอบถามที่ผ่านมาจะพบว่าผู้หญิงมีความตื่นตัวการให้ข้อมูลเป็นไปในทางบวกมากขึ้นและมีแนวโน้มพฤติกรรมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น             อายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ...
“ยางพารา” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ   โดยเฉพาะน้ำยาง (Latex) ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากท่อลำเลียงอาหารในส่วนเปลือกของต้นยางพารา สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตยางรถยนต์  ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ยางพาราเป็นพืชที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศมากกว่า 12.3 ล้านไร่ กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยเฉพาะในภาคใต้ยางพาราจึงเป็นพืชทดแทนป่าไม้ที่มีจำนวนลดลง และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศให้มีมากขึ้น  อีกทั้งภายในสวนยางพารายังมีพืชชนิดอื่นๆ ที่สามารถปลูกร่วมได้ จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น  รวมทั้งเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ตามธรรมชาติ จากจำนวนการปลูกยางพาราที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณผลผลิตยางพาราล้นตลาด ส่งผลให้ราคาจำหน่ายตกต่ำ จำเป็นยิ่งที่ต้องนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) เข้าไปเพิ่มมูลค่า ช่วยตอบโจทย์และแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดนำองค์ความรู้ วทน. มาพัฒนาโดยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้ 1.แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ            ...
            อีกนวัตกรรมสุดล้ำจากฝีมือคนรุ่นใหม่ของไทยร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสุขภาพและการแพทย์ทางไกล ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด INNO for Change 2021 by NIDA             ทีมไบโอเมด14 (Biomed14) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นนวัตกรรมเมคก้า (MECA) ระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยผ่านทางกระจกเงาเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค (Edge Computing Mirror System) เพียงส่องกระจก ระบบจะทำการเก็บข้อมูลสัญญาณชีพ และประมวลผลวินิจฉัย ลดการเดินทางและความเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาล ประหยัดเวลา ช่วยให้แพทย์ติดตามผลและช่วยเหลือรักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ยกระดับสุขภาพของไทยในวิถีใหม่             ทีมไบโอเมด14 ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่  นายวิทวัส สุดทวี นายกรวิชญ์ สุวรรณ และ นางสาวนภัสรา อัศวเลิศศักดิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ...
โชห่วย ร้านค้าที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงและการเติบโตของโมเดิร์นเทรด แต่ร้านค้าโชว์ห่วยยังคงยืนหยัดอยู่ได้..เพราะอะไร?             นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (อธิบดี สนค.) เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 8,428 คน ทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 87 คิดว่าร้านโชห่วยมีความจำเป็นต่อการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก ซึ่งจะซื้อสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ และค่อนข้างบ่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง ข้อดีของร้านโชห่วย คือ สะดวกในการเดินทาง ราคาถูก และมีสินค้าแบ่งขาย ขณะที่มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง คือ สินค้าไม่หลากหลาย สินค้ามีจำนวนน้อย การจัดวาง และความสะอาด รวมถึงการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับร้านโชห่วยของกระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านค้าโชห่วยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเป็นช่องทางในการลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในชุมชน โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้             •ความจำเป็นของร้านจำหน่ายสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 87.53 คิดว่า...
หลังจากที่ประเทศไทยได้ทยอยคลายล็อกดาวน์และเปิดประเทศ ในขณะที่ผู้บริโภคก็กลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสี่นี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเตรียมวาง      กลยุทธ์ในปีหน้า พร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะผ่านเข้ามาในวันที่เศรษฐกิจฟื้นตัว “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมเคล็ดลับเสริมแกร่งธุรกิจ ผ่านมุมมองของ 3 กูรู จากงานสัมนา ‘THE NEXT MOVE รุกอย่างมีข้อมูล’ เพื่อติดอาวุธให้พันธมิตรยานยนต์ ‘รู้ลึก-รู้รอบ-รู้ทัน’ เพื่อเดินหน้าธุรกิจและมัดใจผู้บริโภคได้อย่างอยู่หมัดในปี 2565           นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่เคยโกหก และถือเป็นหัวใจในการเข้าถึงอินไซต์ของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่หมุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ด้วยความเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่พร้อมเติบโตไปกับพันธมิตร กรุงศรี ออโต้ จึงได้จัดงานสัมมนา ‘THE NEXT MOVE รุกอย่างมีข้อมูล’ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและสนับสนุนให้พันธมิตร รู้ลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ รู้ทันเทรนด์ผู้บริโภค และรู้รอบพร้อมเดินเกมธุรกิจได้อย่างมั่นใจในปี 2565...
รายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับล่าสุด เผยปริมาณการใช้ดาต้ามือถือพุ่งเกือบ 300 เท่า ในรอบ 10 ปี ภายในสิ้นปี 2570 จะมีผู้ใช้ 5G พุ่งเป็น 4.4 พันล้านบัญชีหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนบัญชีผู้ใช้มือถือในปัจจุบัน ในปี 2570 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะมีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก สิ้นปีนี้ คาดว่ายอดผู้ใช้บริการ 5G ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะเพิ่มแตะ 15 ล้านบัญชี             รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้นเกือบ 300 เท่า โดยในรายงานฉบับครบรอบสิบปีนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายมือถือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้เราได้ย้อนกลับไปดูเทรนด์ต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์ไปจนถึงปี 2570             จากการคาดการณ์ที่ระบุว่ายอดผู้ใช้บริการ 5G จะสูงแตะ...
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผย 10 เทรนด์อาหารที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดแคนาดาประจำปี 2565 พบส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง มุ่งปกป้องสิ่งแวดล้อม ระบุผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยควรศึกษาและนำมาปรับใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก แนะใช้ข้อได้เปรียบด้านสมุนไพร นำมาผลิตเป็นอาหาร แทนที่จะส่งออกเป็นวัตถุดิบอย่างเดียว             นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ถึงเทรนด์ตลาดสินค้าอาหารสุขภาพในแคนาดา ปี 2565 แล้ว หลังจากที่ได้มอบหมายให้ทำการศึกษาแนวโน้มการทำตลาดให้กับสินค้าไทย ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยทูตพาณิชย์ได้ทำการศึกษาและรวบรวมอาหารที่มีแนวโน้มเติบโตได้จำนวน 10 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง มีสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย และเป็นสินค้าที่ให้คุณค่าเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น             โดยสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตทั้ง 10 รายการ ได้แก่ 1.รสส้มยูสุ (Yuzu) เพราะจุดเด่นของรสชาติส้มที่ไม่หวานมากนัก แต่มีกลิ่นความหอมจากส้มโดยเฉพาะ อีกทั้งสรรพคุณที่มีวิตามินซีสูง...
ประเทศโอมานมีประชากรจำนวน 5 ล้านคน เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญการทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์ (Trader) ในตะวันออกกลาง และยังเป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ รวมทั้งเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่อยู่ใกล้ไทยมากที่สุด และมีทางออกทะเล ซึ่งโอมานถือเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของไทยในตะวันออกกลาง และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 41 ของโลก             เมื่อเร็วๆนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พบทูตโอมานหารือสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ขอให้โอมานเร่งรับรองตราฮาลาลของไทย รวมทั้งขอให้นำเข้าข้าวพรีเมียม ยางพารา เครื่องปรับอากาศ อาหารกระป๋อง เเละมะขามหวาน พร้อมชวนทำ MOU ยาง ใช้ยางพาราไทยทำถนนในโอมาน             รมว.กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบหารือกับเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย  (H.E.Mr.Issa Abdullah Jaber Al-Alawi)  นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสพบกันครั้งเเรกในประวัติศาสตร์ หลังจากที่มีสถานทูตโอมานในประเทศไทย...
การ์ทเนอร์ อิงค์ เผยเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงที่องค์กรธุรกิจต้องจับตาดูและศึกษาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า              นายเดวิด กรูมบริดจ์ นักวิจัยอาวุโสของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของซีอีโอและบอร์ดบริหารที่ต้องการสร้างการเติบโตแก่องค์กรผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้าโดยตรงเป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหารด้านไอทีที่ต้องวางแผนและดำเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถพิจารณาและปรับใช้แต่ละแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่มาแรงในปี 2565 ของการ์ทเนอร์ได้             “ผู้บริหารไอทีต้องหาตัวคูณที่เป็นกำลังสนับสนุนด้านไอทีเพื่อสร้างการเติบโตแก่องค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนสร้างรากฐานทางเทคนิคที่มีความยืดหยุ่น ปรับขนาด และสร้างสภาพคล่องทางการเงินในด้านการลงทุนดิจิทัลได้ ส่งผลให้เกิดเทรนด์เทคโนโลยีในปีนี้เป็น 3 ธีมหลัก ๆ ได้แก่: ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม (Engineering trust) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปร่าง (Sculpting change) และการเติบโตอย่างเร่งด่วน (Accelerating growth)” แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์มาแรงแห่งปี 2565 ได้แก่             กำเนิดใหม่ปัญญาประดิษฐ์ หนึ่งในเทคนิคของการพัฒนา AI ที่เป็นที่รู้จักและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและกำลังเข้าสู่ตลาดคือ Generative AI ซึ่งเป็นแมชชีนเลิร์นนิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนท์หรือ Data Object และใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นต้นฉบับและมีความเสมือนจริง             Generative AI สามารถใช้กับกิจกรรมต่าง...
กรุงศรี วิเคราะห์ปัจจัยรอบโลกและสถานการณ์ในไทย เจาะลึกทุกแนวทางลงทุน พร้อมชี้ชัดทิศทางการลงทุนที่ “ใช่” ส่งท้ายไตรมาส 4/2564 กรุงศรี นำโดย กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ (KRUNGSRI EXCLUSIVE) เผยมุมมองทางเศรษฐกิจแบบเจาะลึกรอบโลก วิเคราะห์ทุกปัจจัยบวกที่จะเอื้อให้ไทยได้ไปต่อกับ Global Economic & Investment Outlook เปิดทุกเหตุผลของการลงทุนในไตรมาส 4/2564 อย่างมั่นใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกรุงศรี กรุ๊ป และพันธมิตรระดับโลก BlackRock ร่วมถอดรหัสการลงทุน เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่จะส่งผลกระทบ อย่างสถานการณ์โควิด-19 และการได้รับวัคซีนยังคงเป็นตัวแปรสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องลึก อาทิ นโยบายดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องเพื่อหนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมคาดการณ์แนวโน้มการลงทุนที่เหมาะสม ชี้ชัดการลงทุนในหุ้นยังมาแรง เชื่อได้ตามเป้า SET ที่ 1,700 จุด โดยแนะนำพอร์ตการลงทุนระยะยาว 5-7 ปี ไล่ระดับเสี่ยงต่ำมากจนถึงสูง ส่วนการจัดพอร์ตระยะสั้นควรเน้นหุ้นและ REIT KRUNGSRI EXCLUSIVE  รวบรวมมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของกรุงศรี กรุ๊ป...