โดยปกติ จมูกคนเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองอากาศและฝุ่นละอองก่อนเข้าสู่ร่างกาย แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะค่าฝุ่นละออง PM.2.5 ซึ่งจมูกไม่สามารถกรองได้       โดยในช่วงแรกอาจไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสะสมในร่างกายมาก ๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ไอ จาม ภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด และโรคทางผิวหนัง เช่น ผื่นคันตามตัว ลมพิษ อาจถึงขั้นทำร้ายเซลส์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอและเหี่ยวย่นง่าย เป็นต้น นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาค่าฝุ่นละออง PM.2.5 จึงได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดช่วยกันระดมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ผนวกกับการใช้เทคโนโลยี ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM.2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ PM.2.5  รุ่น R Air Purifier เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น และเป็นหนึ่งในสถานศึกษาสังกัดสอศ.ที่ได้นำเครื่องฟอกอากาศไปให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM.2.5 เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับน้องๆนักเรียนสพฐ. นางสาวมณฑกานต์...
สหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือได้ว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้ คาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าว        เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ คือ มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรทุกกลุ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผนวกกับความรู้ด้านวิชาชีพมาคิดค้นพัฒนาเป็นชุดเครื่องช่วยอาบน้ำผู้สูงอายุและคนพิการของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Enjoy Science : Young Makers Contest ปี 4...
จากการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยทำให้ลดปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัด ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยและประหยัดพื้นที่รองรับ รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ด้วย  โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจะยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง 4 ชนิด ได้แก่ ถุง พลาสติกหูหิ้ว  หลอดพลาสติก แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และกล่องโฟมให้ได้เร็วขึ้นภายในปี พ.ศ.2564 โดยความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อนคือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ การเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติกก็จะสูงมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากขึ้น เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ มากมาย อาทิ พายุหมุนที่เกิดถี่ และรุนแรงมากขึ้น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก สภาพอากาศที่แปรปรวนจนยากจะคาดเดาฤดูกาล วงจรการเกษตรเปลี่ยนแปลง และโรคระบาดใหม่ ๆ เกิดตามมา  เป็นต้น นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษานำความรู้ทางวิชาชีพมาผนวกกับเทคโนโลยีคิดค้นและประดิษฐ์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนที่ผลิตจากธรรมชาติ สามารถพกพา และใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวก โดยนำผลิตภัณฑ์มาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถเรียนการทำธุรกิจพร้อมกับสร้างรายได้ระหว่างเรียนตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ดังเช่น ธุรกิจแบรนด์ไอดินกลิ่นฝ้าย ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา...
นศ.อาชีวะสุดเจ๋ง คิดค้นสารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากธรรมชาติ ยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างความมันวาวให้กับผักและผลไม้ นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเป็นผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์มาทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคม และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมโดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงานภายใต้การแนะนำของครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และประชาชนที่สนใจ ยกตัวอย่าง              สารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านาง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เทคโนโลยีชีวภาพในโครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562           ระดับภาค ภาคตะวันออกและกทม. ซึ่งเป็นผลงานที่สกัดจากธรรมชาติปลอดสารพิษซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพดีรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้ “น้องตี๋” นายธวัชชัย  ชมพูพาน   นักศึกษาชั้นปวช. 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เล่าถึงสารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านางว่า                  “การเคลือบผิวผลไม้” เป็นวิธีที่ช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว โดยผักและผลไม้ในปัจจุบัน เกษตรกรจะนิยมใช้สารสังเคราะห์ในการเคลือบผิวเพื่อให้มีอายุการเก็บรักษายาวนาน  แต่มีอันตรายต่อสุขภาพ ตนและเพื่อนๆ จึงมีแนวคิดนำเปลือกแก้วมังกรและใบย่านางที่เหลือใช้มาสกัดจนได้สารเพกทิน หรือโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยขั้นตอนเริ่มจากนำเปลือกแก้วมังกรและใบย่านางมาผึ่งแดดให้แห้ง เป็นเวลา...
เด็กอาชีวยุคนี้ไม่ธรรมดา คิดค้นนวัตกรรมอาหารว่าง หรือ สแน็ค  (Snack)  ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ สามารถเรียนการทำธุรกิจพร้อมกับสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น ธุรกิจขนมตูเล่กระฉีกปลาแผ่น เสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด ตรา หอมนัวร์ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวอารียา  จงหมื่นไวย์  นักศึกษาชั้นปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เล่าถึงธุรกิจขนมตูเล่กระฉีกปลาแผ่น เสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด ตรา หอมนัวร์ว่า เกิดจากขนมตูเล่หรือขนมเบื้องฝรั่งเศส ซึ่งลักษณะเป็นแผ่นแป้งกลม บางกรอบ โรยหน้าด้วยอัลมอนด์ และมีกลิ่นหอมจากเนยสด เป็นที่นิยมมาก แต่มีราคาแพง ตนและเพื่อนๆ จึงคิดที่จะนำขนมตูเล่ดังกล่าวมาประยุกต์ให้มีรสชาติแบบไทยๆเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร และปลอดจากไขมันทรานส์ โดยได้คิดค้นและทดลองทำจนได้สูตรลับเฉพาะที่ลงตัวตั้งแต่ตัวแป้งที่ผสมผงข้าวกล้องงอก 9 ชนิดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร ซึ่งสารกาบามีส่วนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ บำรุงระบบประสาท ลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ช่วยระบบย่อยอาหาร และช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ไม่ให้แก่ก่อนวัย โดยนำไปอบจนได้แผ่นแป้งที่มีลักษณะบางกรอบ เมื่อทานเข้าไปแล้วจะหอมเนยพร้อมกับละลายในปาก  ตกแต่งด้วยหน้ากระฉีกปลาทูน่ามะพร้าวขูดขาวที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพร...
มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลไม้สดรสเปรี้ยวจัด ที่ทำให้คนที่ง่วงนอนรู้สึกกระชุ่มกระชวยและตื่นตัวขึ้นมาในทันที นางสาวอรอนงค์  นายออน  นักศึกษาชั้นปวช.3 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผู้จัดการธุรกิจยำหาวโห่อัดเม็ด  เล่าว่า มะม่วงหาว มะนาวโห่ เป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและเป็นที่ถูกจับตามองในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาสำหรับคนรักสุขภาพ เพราะมีสรรพคุณทางยามากถึง 50 ประการไม่ว่าจะเป็นป้องกันมะเร็ง ช่วยบำรุงโลหิต ชะลอการแก่ก่อนวัย ป้องกันโรคหัวใจ ขยายหลอดเลือก รักษาปอด รวมไปถึงอาการถุงลมโป่งพองก็ช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นได้ จึงได้นำมาแปรรูปเป็นยำหาวโห่ให้อยู่ในรูปแบบอัดเม็ด ถือเป็นของทานเล่นที่ลูกค้าสามารถทานยำมะม่วงหาวมะนาวโห่ได้ทุกที่ ไม่หกเลอะเทอะ แต่ยังคงคุณค่าทางสารอาหารและเสน่ห์ของรสชาติยำ โดยมีกลิ่นหอมของปลากรอบ รสเปรี้ยวและเนื้อสัมผัสของมะม่วงหาวมะนาวโห่และถั่วลิสงในเม็ดยำเป็นความอร่อยลงตัวที่พกพาไปทานได้ทุกที่ ปัจจุบันมียอดขายต่อเดือนประมาณ  11,320 บาท โดยอนาคตวางแผนจะแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ และน้ำพริกมะม่วงหาว มะนาวโห่ ทั้งนี้ ยำหาวโห่อัดเม็ดบรรจุในรูปแบบซอง ขนาด 50 กรัม ราคา 20 บาท และแบบกระปุก ขนาด    ...
อาหารไทยมีชื่อเสียงมานาน เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติ  ความละเอียดประณีตบรรจง และที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารไทยหลายอย่างเป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อติดเมนูระดับโลก อาทิ ต้มยำกุ้ง ผัดไทย และแกงเขียวหวาน เป็นต้น นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคิดค้นนวัตกรรมในการทำอาหารไทยให้เป็นอาหารจานโปรดของทั่วโลก โดยมีรสชาติต้นตำรับไทยแท้ดั้งเดิม ไม่ผิดเพี้ยน สามารถปรุงที่ไหนก็ได้  เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสอดรับกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบัน จนได้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นของโครงการอาชีวศึกษา ผงแกงพื้นบ้านอีสานทางเลือกใหม่ “น้องแพรว” หรือ นางสาวปริศนา  พูนกระโทก นักศึกษาชั้นปวช.3  สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิค              พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้จัดการธุรกิจผงแกงพื้นบ้านอีสาน All in one เล่าว่า ผงแกงพื้นบ้านอีสาน All in one  สามารถนำมาประกอบอาหารเป็นแกงพื้นบ้านรสชาติต้นตำรับแบบไทยอีสานแท้ๆ เพียงแค่ฉีกซอง ต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ผงแกงฯ...
วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน บางปีเทศกาลลอยกระทงจะตรงกับเดือนตุลาคม เช่นปี พ.ศ. 2544 วันลอยกระทงปีนั้นตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม น่าสนใจที่กระทงยุคใหม่มีสีสันแปลกตาและประกอบด้วยไอเดียต่างๆมากมาย แต่ที่เหมือนกันคือกระทงทุกใบล้วนมีคอนเซ็ปต์รักษ์โลก นายณรงค์  แผ้วพลสง  รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้วิชาชีพที่เป็นผลมาจากการเรียนการสอน ช่วยกันออกแบบประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์กระทงรักษ์โลกที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ เช่น กระทงทำจากเส้นด้ายที่เป็นฝ้าย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กระทงน้ำแข็งของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  กระทงรักษ์โลกที่ทำจากหยวกกล้วย และกระทงออนไลน์ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นายณรงค์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า นักเรียน นักศึกษาของ สอศ. ล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถ นำทักษะวิชาชีพออกมาใช้ในงานเทศกาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น นางสาวพรนภา  คิดการ  นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เล่าถึงแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์กระทงลอยด้วยเส้นด้ายที่ทำจากฝ้ายว่า ฝ้ายถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ปลูกกันมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
ไลฟ์สไตล์คนทำงานและชาวออฟฟิศในยุคดิจิทัลวันนี้ต่างต้องนั่งทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงต่อวันซึ่งหากนั่งในอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ทั้งกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบ กระตุก อ่อนแรง ชา หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย ล้วนเป็นสัญญาณเตือนอันตรายจาก โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ที่จะลุกลามเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปได้ หลายท่านั่งที่ทำลายสุขภาพ ได้แก่ นั่งหลังงอหรือหลังค่อม ส่งผลให้ปวดเมื่อยที่บริเวณหัวไหล่และสะโพก หากสะสมเป็นเวลานานจะทำให้กระดูกผิดรูป  นั่งไขว้ห้าง ส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้ในภายหลัง เพราะการนั่งไขว่ห้างเป็นการทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง นั่งบนเก้าอี้โดยไม่พิงพนัก หรือนั่งไม่เต็มก้น จะทำให้ฐานในการรับน้ำหนักตัวน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้กล้ามเนื้อที่หลังทำงานหนักกว่าปกติ และเกิดผลเสียต่อกระดูกสันหลังได้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2556-2560 พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 30.8 ล้านคน เป็นกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 ขึ้นไป) จำนวน 28.1 ล้านคน โดยผู้ที่ทำงานในสำนักงานมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสูงขึ้น เนื่องจากต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในท่าเดิมซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยตำแหน่งที่มักพบบ่อยคือ บริเวณศีรษะและคอ ปัญหาจากการนั่งและออฟฟิศซินโดรมนี้เอง...
จากประเทศที่ร่ำรวยด้วยผลผลิตทางภาคการเกษตร มาจนถึงการเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มและวัฒนธรรมที่กลายเป็นจุดขายของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ได้ฤกษ์ปรับภาพลักษณ์ประเทศใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการผันตัวเองจากประเทศฐานวัฒนธรรมมาเป็นประเทศฐานนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ห่างไกลจากคำว่า “นวัตกรรม” เพราะทุกวันนี้ เราใช้ชีวิตอยู่กับนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบที่มาช่วยเติมเต็มการดำเนินชีวิตของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยเราก็สามารถนำนวัตกรรมมาเสริมสร้างความสุขสบายให้กับชีวิตได้ ทำไมต้องเป็นประเทศฐานนวัตกรรม ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่า “นวัตกรรม” เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นทั้งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก Made in Thailand มาเป็น Innovated in Thailand เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเมืองเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะช่วยตอบโจทย์ความสุขของคนในเมืองหรือชุมชน ทั้งในแง่พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ของคนในสังคม ซึ่งนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ความสุขของคนในเมืองจะมีอยู่ 4 มิติ ได้แก่ 1) Connected City ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของสังคมเมือง ทั้งการเดินทาง การศึกษา การแพทย์ บนพื้นฐานของระบบ 5G...