คปภ. เปิดยุทธการเชิงรุก “ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร”

965

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1-9 ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว สำหรับปีนี้ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ได้ประเดิมโครงการนี้เป็นภาคแรก ภายใต้หัวข้อ “ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร”  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎ กติกา ต่างๆ ให้กับพนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความรู้ด้านกฎ กติกาต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานธนาคารผู้มีหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้รับรู้และเข้าใจการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต (วินาศภัย) และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย) นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้พบว่าการเสนอขายประกันผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อกำหนดแนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย การจัดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ การจัดให้มีกฎ ระเบียบ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ  ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยพร้อมบทลงโทษ กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ รวมทั้งธนาคารต้องจัดให้มีระบบการกำกับตรวจสอบติดตามสำหรับผู้ทำหน้าที่เสนอขายปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งออกข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งได้มีการเผยแพร่และขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ติดประกาศเผยแพร่ในทุกสำนักงานสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย อาทิ การออกกรมธรรม์ประกันภัย  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัยด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นอกจากธนาคารพาณิชย์ จะต้องปฏิบัติตามกติกาของ สำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้วยังกำหนดให้ผู้เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย กรมธรรม์ที่เสนอขายได้ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ประชาชนสามารถเข้าใจได้ และธนาคารพาณิชย์ ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกช่องทาง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคาร ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วย สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้บริษัทต้องขอคำยืนยันจากลูกค้า (confirmation call) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยพบว่าไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ตรงกับการเสนอขาย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น