ถอดรหัส ‘สวนสยาม’ ความสำเร็จธุรกิจครอบครัว สู่ตำราเรียนระดับโลก

1734

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ สถาบันการศึกษาด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจและการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอันดับหนึ่งสิงคโปร์ และบริษัทดีลอยท์ เปิดตัวกรณีศึกษาการสืบทอดกิจการสยามพาร์คซิตี้ ธุรกิจสวนน้ำสวนสนุกอันดับหนึ่งของประเทศไทย เผยแพร่ผ่านสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก

เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเป็นตัวแปรสำคัญในภาคเศรษฐกิจ สร้างรายได้ถึงร้อยละ 70-90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจครอบครัวสร้างรายได้ถึง 9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และนับเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับความท้าทายเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จากข้อมูลรายงานว่าธุรกิจครอบครัวไม่ถึง 1 ใน 3 ที่สามารถคงอยู่ได้หลังการเปลี่ยนมือจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นสอง และอีกถึงครึ่งหนึ่งต้องล่มสลายเมื่อเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสองไปยังรุ่นสาม

นายริชาร์ด ลอย ผู้บริหารกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทดีลอยท์ (Deloitte Private) กล่าวในงานเสวนา “ถอดรหัสความสำเร็จทางธุรกิจและการสืบทอดกิจการครอบครัวตระกูลเหลืองอมรเลิศ (สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ) – Growing in Unity – The Luangamornlert Family’s Ride Through Challenges” ว่า จากการสนทนาเชิงลึกกับเหล่าผู้นำของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าธุรกิจครอบครัวเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีการทำนวัตกรรม ธุรกิจครอบครัวเหลืองอมรเลิศ (สวนสยาม) เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จที่บริษัทดีลอยท์เชื่อว่าการยึดมั่นในค่านิยมที่ถูกต้อง การมีการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง พร้อมกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวสามารถรักษาความมั่งคั่ง และสร้างธุรกิจเป็นมรดกที่สามารถส่งให้คนรุ่นอนาคตของพวกเขาได้ ความร่วมมือกับสถาบันธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยการจัดการสิงโปร์ (Business Families Institute @ Singapore Management University : BFI@SMU) ในครั้งนี้คือการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของครอบครัวธุรกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน

ด้านศาสตราจารย์แอนนี โคห์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์จัดตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความเป็นผู้นำสำหรับธุรกิจครอบครัวของอาเซียน สำหรับกรณีศึกษาครั้งนี้ทางเราและบริษัทดีลอยท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการการเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices : STEP) ซึ่งริเริ่มโดยวิทยาลัยแบบสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนกรณีศึกษาสวนสยามที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความวิริยะอุตสาหะ และความไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจของตระกูลเหลืองอมรเลิศ ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศสำหรับธุรกิจครอบครัวอื่น

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ในฐานะของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ หนึ่งในภารกิจของเราคือการส่งเสริมพัฒนาศาสตร์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการลงไปในทุกๆสาขาวิชา เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศไทย ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นสะพานในการเชื่อมความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งแสดงให้ประจักษ์ถึงองค์ความรู้ธุรกิจครอบครัวของประเทศไทยแก่สายตาโลก รวมถึงการแบ่งปันความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะทำการศึกษาและวิจัยความสำเร็จของธุรกิจสยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม และการสืบทอดกิจการครอบครัวเหลืองอมรเลิศ โดยการเจาะลึกถึงปัจจัยความสำเร็จซึ่งทำให้สวนน้ำสวนสนุกแห่งนี้ยังคงแข็งแกร่ง ถึงแม้จะต้องผ่านมรสุมต่างๆมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้านความคิดและสไตล์การบริหารงาน จากรุ่นหนึ่งซึ่งยึดการทำงานแบบคนไทยเชื้อสายจีน สู่รุ่นสองที่ต้องการความทันสมัยและมีแบบแผนแบบตะวันตก กรณีศึกษาของครอบครัวเหลืองอมรเลิศจะสร้างประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ผู้สนใจ และเจ้าของธุรกิจครอบครัวอื่นๆ โดยจะได้ถูกเผยแพร่ผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในเครือข่ายทั่วโลก