“นพพล” ชู กลยุทธ์ 4S-3P ขับเคลื่อนกองทุนประกันชีวิตด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

211

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวถึงนโยบายการพัฒนากองทุนประกันชีวิตเชิงกลยุทธ์ว่า จะยึดผู้เอาประกันภัยหรือเจ้าหนี้ เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ให้ได้รับการบริการ 4S คือ Simple (เรียบง่ายไม่ซับซ้อน) Speed (ความรวดเร็ว) Solution (มีทางออกในทุกปัญหา) และ Satisfaction (ได้รับความพึงพอใจในทุกกรณี) พร้อมขับเคลื่อนกองทุนฯ บนพื้นฐานการพัฒนา 3P ภายในองค์กรทั้ง Personnel (บุคลากร) Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) และ Platform (ระบบรองรับ) ซึ่งแน่นอนว่าในยุคปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ และที่สำคัญคือต้องก้าวเดินไปด้วยกันกับกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย และยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต

            สำหรับการเตรียมการรองรับกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต และกองทุนฯ ต้องเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปนั้น กองทุนฯ ได้ศึกษาและจัดทำแผนรองรับเบื้องต้นในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปัจจุบัน เชื่อมั่นว่าทุกบริษัทประกันชีวิตยังคงมีความมั่นคงแข็งแกร่งในระยะยาว โดยอัตราความพอเพียงของเงินกองทุน (%CAR) ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด (Supervisory CAR ที่ 140%) ค่อนข้างมาก

            นอกจากนั้น ในเรื่องการลงทุนของกองทุนฯ ที่มีสินทรัพย์ลงทุนในปัจจุบันสูงถึงกว่า 9,000 ล้านบาทนั้น กองทุนฯ จะศึกษาหาแนวทางเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้สูงขึ้น เพื่อให้เงินกองทุนเพิ่มพูนขึ้น และสามารถรองรับเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของเงินลงทุนทั้งหมด โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและกฎเกณฑ์การลงทุนอย่างเคร่งครัด ด้วยการควบคุมกำกับดูแลโดยอนุกรรมการลงทุน

            นายนพพลได้กล่าวโดยสรุป ด้วยความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์ที่ได้บริหารงานในธุรกิจประกันชีวิตมากว่า 30 ปีว่า ด้วยนโยบายเชิงกลยุทธ์ 4S Service ในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ด้วยการพัฒนาระบบ 3P ภายในองค์กร พร้อมไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นปัจจัยนำการขับเคลื่อน จะนำไปสู่การดำเนินบทบาทและภารกิจกองทุนฯ สู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยอันเป็นภารกิจหลัก การประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง การต่อยอดสร้างเครือข่ายและทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ภายใต้การปฏิบัติที่เคร่งครัดตามขอบเขตของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งหมดนี้จะนำพากองทุนฯ สู่ความสำเร็จด้วยการสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย พร้อมไปกับการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในธุรกิจประกันชีวิตไทย ดังเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต ตามพรบ.ประกันชีวิต อย่างแน่นอน