‘ปั้นดาว SMEs’ นำร่อง ‘กาฬสินธุ์-แม่ฮ่องสอน’

1546

สสว.-ภาครัฐร่วมเปิดตัวโครงการ “ปั้นดาว” ดึงความเชี่ยวชาญหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งผลักดันผู้ประกอบการเติบโตแบบก้าวกระโดด หวังผลิตวิสาหกิจต้นแบบในจังหวัดเมืองรอง นำร่องกาฬสินธุ์และแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าหมายจะขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทั่วประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะประธานคณะทำงาน และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ “ปั้นดาว” และเยี่ยมชมกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่แรก โดยคาดว่าในปี 2561 จะมีจังหวัดเข้าโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า โครงการปั้นดาว เป็นการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจตั้งแต่ระดับฐานราก (ธุรกิจชุมชน) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดย สสว. ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมดึงความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเข้ามาช่วยพัฒนาหรือส่งเสริมผู้ประกอบการในหลายมิติ เพื่อให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาส่งเสริมแบบบูรณาการ ซึ่งโครงการปั้นดาวจะนำร่องใน 2 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์และแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ โครงการปั้นดาว อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการสสว. ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) โดยระยะแรกได้คัดเลือกวิสาหกิจ 17 รายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และอีก 7 รายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นตัวอย่างวิสาหกิจที่ดีเด่นในพื้นที่จากการส่งเสริมของภาครัฐ

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นวิสาหกิจประเภทที่มีศักยภาพในพื้นที่ การใช้วัตถุดิบหลักในพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ สินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง สินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และกลุ่มที่สอง จะเป็นวิสาหกิจที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ สินค้าประเภท S-Curve กลุ่ม Startup รวมถึงกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสสูงในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

“การสนับสนุนวิสาหกิจแต่ละกิจการให้เห็นผลสำเร็จจะมีการใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ระยะสั้น ซึ่งใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน ระยะยาวใช้เวลาอยู่ระหว่าง 6-12 เดือน แต่หากเป็นเรื่องของงานวิจัยอาจจะใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 12 เดือน และหากโครงการปั้นดาวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็จะส่งผลให้วิสาหกิจในพื้นที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็จะใช้เป็นแนวทางในการขยายความช่วยเหลือออกไปสู่จังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ยากจน ซึ่งจะจัดทำเป็นแผนงานต่อเนื่องพร้อมเสนอของบประมาณให้รัฐบาลพิจารณาและสนับสนุนต่อไป”ผอ. สสว. กล่าว

นอกจากนี้ ผอ.สสว. และทีมงานยังเยี่ยมชมวิสาหกิจตัวอย่าง 3 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นผู้ผลิต “ไส้กรอกปลา” ซึ่งเป็นไส้กรอกปลารมควันสไตล์เยอรมันเจ้าแรกของประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และช่วยแก้ไขปัญหาราคาปลาดุกตกต่ำในพื้นที่อีกด้วย 2.บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด ผลิตน้ำปลาร้าจากปลานิลเป็นหลัก ภายใต้ชื่อ “น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ”ปัจจุบันมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และ3. ร้านข้าวขวัญเมือง จำหน่าย “ข้าวเหนียวมูลมะม่วงมหาชนก/น้ำดอกไม้” นับเป็นสินค้า Premium OTOP ชวนชิมของจังหวัด โดยเฉพาะการนำข้าวเหนียวเขาวงมาเป็นวัตถุดิบหลัก อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและรับประทานเมื่อครั้งลงพื้นที่พบประชาชน