มอบความคุ้มครองศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

674

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยางนำเที่ยว จาก นายธีระศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายคเณศ มากเจริญ ผู้จัดการสาขาพระนครศรีอยุธยา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวมีความคุ้มครองด้านประกันภัย ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

            อนึ่งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2530 โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้มาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2533 จนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด