“สิงคโปร์” คว้าอันดับ 1 ดัชนีการสร้างชาติของโลก

78

ดัชนีการสร้างชาติ ไทยตก 2 อันดับ อยู่ที่ 52 ของโลก และที่ 4 อาเซียน ตามหลังเวียดนาม เหตุการเมืองยุ่ง ทุนมนุษย์ และการศึกษาแย่ ขณะที่ดัชนีการจัดการภาวะวิกฤต อันดับคงที่ อยู่ที่ 33 ของโลก ที่ 2 อาเซียน และดัชนีการจัดการเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤต อันดับ 54 ของโลก ที่ 6 อาเซียน’

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ จัดแถลงผลการจัดอันดับดัชนีการสร้างชาติ ดัชนีการจัดการวิกฤต และ ดัชนีการจัดการเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤต ประจำปี 2021 เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ในการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2021 ภายใต้หัวข้อ ‘นวัตกรรมยุทธศาสตร์การฟื้นจากวิกฤตและการสร้างชาติ’ ซึ่งสถาบันการสร้างชาติได้จัดขึ้น โดยเป็นการประชุมทางไกลที่มีวิทยากรกว่า 50 คน จาก 20 ประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 2,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วทุกทวีป

ประธานสถาบันการสร้างชาติ เปิดเผยเบื้องหลังการจัดทำดัชนีทั้ง 3 เอาไว้ว่า การจัดทำดัชนีเพื่อวัดเรื่องต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้ ช่วยนำพาองค์กรและประเทศชาติสู่ความสำเร็จ เนื่องจากทำให้เข้าใจสถานะที่แท้จริงของเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุนี้สถาบันจึงตั้งใจที่จะพัฒนาดัชนี เพื่อจะเข้าใจสถานะและขับเคลื่อนการสร้างชาติ การบริหารวิกฤต และการฟื้นจากวิกฤตในปัจจุบัน

ดัชนีการสร้างชาติ (Nation Building Index) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสำเร็จในการสร้างชาติโครงสร้างดัชนีครอบคลุมปัจจัยที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการสร้างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยตั้งอยู่บนฐานของแบบจำลองที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถ่วงน้ำหนักแต่ละตัวแปรโดยการคำนวณอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แทนการใช้ดุลยพินิจ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ

ส่วนดัชนีการจัดการวิกฤต (Crisis Management Index) มีเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศในการลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤต และการจัดการกับวิกฤตต่างๆ ขณะเกิดและหลังเกิดวิกฤตของประเทศว่ามีมากน้อยเพียงใด

ขณะที่ดัชนีการจัดการเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤต (Crisis Recovery Management Index) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดความเหมาะสมของการจัดการของประเทศเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤต โดยในปีนี้เป็นกรณีของวิกฤตโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ดัชนีถูกจัดทำขึ้นโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของภาครัฐต่อการระบาดของโรค ว่าเหมาะสมต่อเหตุการณ์เพียงใด โดยจะต้องไม่เข้มงวดหรืออ่อนจนเกินไป เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างเป้าหมายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการจัดการ แหล่งข้อมูลที่สำคัญได้มาจากฐานข้อมูล Oxford COVID-19 Government Response Tracker ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

“ดัชนีทั้งสามประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ถูกเลือกมาโดยการสำรวจวรรณกรรมทางวิชาการและการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ” ดร.แดน ระบุ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ชี้แจงผลการจัดอันดับของดัชนีทั้ง 3 ว่า

ผลการจัดอันดับดัชนีการสร้างชาติ 113 ประเทศ พบว่า สิงคโปร์ได้อันดับที่ 1 ของโลก โดยมีคะแนนร้อยละ 74 และประเทศที่ติดอันดับ 2 ถึง 10 เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเกือบทั้งหมด ยกเว้นญี่ปุ่นที่อยู่ในอันดับที่ 7 ส่วนไทยได้คะแนนร้อยละ 48.3  อยู่ในอันดับที่ 52 ของโลก ตกจากอันดับที่ 50 ในปีที่แล้ว และเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยอยู่อันดับที่ 4 รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เปรียบเทียบดัชนีการสร้างชาติของไทยและเวียดนาม พบว่า ตัวชี้วัดที่ไทยมีคะแนนต่ำกว่า คือ เสถียรภาพทางการเมือง ทุนมนุษย์ และคุณภาพการศึกษา ส่วนตัวแปรที่มีคะแนนสูงกว่า คือ ความเป็นเมือง ประสิทธิผลของภาครัฐ การส่งออกของสินค้าที่มีเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน

            ขณะที่ผลการจัดอันดับดัชนีการจัดการวิกฤต 70 ประเทศทั่วโลก และ 4 ประเทศในอาเซียนที่มีข้อมูล พบว่า อันดับ 1 ของโลก คือ สวิตเซอร์แลนด์ ตามด้วย สหรัฐ เยอรมนี ญี่ปุ่น และสวีเดน ตามลำดับ ส่วนไทยอยู่อันดับ 33 ของโลก อันดับ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย (อันดับ 16 ของโลก) โดยสาเหตุที่ไทยได้คะแนนน้อยเนื่องจาก ไทยมีคนทำงานนอกระบบขนาดใหญ่ ทำให้ขาดตาข่ายรองรับทางสังคม เพื่อรองรับเมื่อเกิดวิกฤต

            ส่วนดัชนีการจัดการเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤต จัดอันดับ 174 ประเทศทั่วโลก พบว่า อันดับ 1 ของโลก ได้แก่ จีน ตามด้วย แทนซาเนีย ไต้หวัน เยเมน และ ไนเจอร์ ตามลำดับ ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 54 ของโลก อันดับที่ 6 ของอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยสาเหตุที่ไทยได้คะแนนปานกลาง เนื่องจากไทยใช้นโยบายที่ยังไม่เข้มงวดเพียงพอในช่วงที่มีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นมาก จึงทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในระยะหลัง

“การสร้างชาติจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดในการประเมินและติดตามผลการสร้างชาติ ยิ่งหากเราได้ตัวชี้วัดที่ดี จะทำให้เรามีโอกาสการสร้างชาติประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น” ดร.แดน กล่าวสรุป

ประเทศที่ได้อันดับ 1 – 5 จากการจัดอันดับดัชนีการสร้างชาติ

Rank (Change from last year)CountryTotal Score (%)Economic Score (%)Social Score (%)Political Score (%)
1 (0)Singapore74.073.958.797.3
2 (0)Sweden71.564.770.090.7
3 (-3)Norway70.861.872.091.5
4 (0)Finland70.663.569.190.7
5 (+2)Switzerland70.562.669.092.5

ดัชนีการสร้างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน

Rank (Change from last year)CountryOverall Score (%)Economic Score (%)Social Score (%)Political Score (%)
1Singapore74.073.958.797.3
39 (0)Malaysia54.554.948.662.3
42 (-2)Vietnam52.857.347.749.1
52 (-2)Thailand48.353.140.847.5
61 (-1)Indonesia46.547.644.546.6
72 (-4)Philippines43.645.441.941.5
81 (+1)Cambodia41.039.346.736.5
84 (-2)Myanmar40.441.445.729.8

ประเทศที่ได้อันดับ 1 – 5 จากดัชนีการจัดการวิกฤต

RankCountryEconomic stabilityGov. EffectivenessSocial safety netHealthDisaster managementTotal score
1Switzerland16.418.818.27.810.071.2
2United States15.016.919.210.66.768.4
3Germany15.817.318.87.58.768.1
4Japan15.817.318.37.29.367.9
5Sweden16.018.318.77.27.367.6

ดัชนีการจัดการวิกฤตในกลุ่มประเทศอาเซียน

World Rank (Change from last year)CountryEconomic stabilityGov. EffectivenessSocial safety netHealthDisaster managementTotal Score
16 (-1)Malaysia15.114.815.43.17.355.8
33 (0)Thailand15.812.09.83.17.348.1
42 (0)Indonesia15.911.310.02.66.045.7
67 (+2)Laos14.27.13.22.23.330.0

หมายเหตุ : กรณีประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ข้อมูลไม่เพียงพอในการคำนวณ

ประเทศที่ได้อันดับ 1 – 5 จากดัชนีการจัดการเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤต

RankCountryIndex Score
1China63.5
2Tanzania62.9
3Taiwan54.1
4Yemen, Rep.45.9
5Niger38.9
6Tajikistan38.3
7South Sudan37.2
8Uzbekistan37.0
9Liberia36.5
10Sierra Leone35.4
11Haiti35.2
12Bhutan34.9
13Chad34.8
14Singapore33.5
15Australia32.8

ดัชนีการจัดการเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤตในกลุ่มประเทศอาเซียน

World RankCountryIndex Score
14Singapore33.5
19Vietnam31.2
25Cambodia29.1
48Indonesia17.4
53Philippines16.2
54Thailand16.0
64Malaysia14.8
88Myanmar10.3
158Lao PDR3.0
NABrunei DarussalamNot enough samples