เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9

717

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการประเมินรางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นปีแรกรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 องค์กรชั้นนำ และเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

สำหรับรางวัลองค์กรโปร่งใสนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ประกอบด้วย 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน หมวดที่ 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดที่ 3 องค์กรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และหมวดที่ 4 องค์กรดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส เที่ยงธรรม มีมาตรการต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน