“โครงการ JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล”

906

ปี 2563 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  (JAS)  และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  หรือ 3BB ดำเนิน “โครงการ JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล” ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,622,064 บาท ด้วยการส่งมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 360 ทุน งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน  อุปกรณ์กีฬา และทุนความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยมีการแข่งขันการโต้วาทีของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการพูด อีกทั้งยังส่งมอบชุดกีฬา กระเป๋านักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษา

เยาวชน เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ ควรได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทางด้านการสุขภาพ กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ตลอดจนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม เพื่อให้การดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเติบโตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง