โตเกียวมารีนประกันชีวิต รับประกาศนียบัตร CAC

769

มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เข้ารับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) สะท้อนซึ่งเจตนารมณ์ของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยรางวัลนี้เป็นหนึ่งในผลการทำงานที่สอดรับกับวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทที่ดี หรือ To be a Good Company สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่าโตเกียวมารีนประกันชีวิต มุ่งมั่นและจริงจังในการรักษาพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น  คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูง และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซี่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว อันเป็นเป้าหมายสำคัญที่บริษัทยึดถือ