Dow ผนึกเครือข่าย Big Brothers หนุน ‘ชันโรงระยอง’ เพิ่มผลผลิตและรายได้สู่ชุมชน

184

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Big Brothers นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม น้ำผึ้งชันโรง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ‘ชันโรงระยอง’ พร้อมจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ณ  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

Dow เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามาตลอดระยะเวลา 125 ปี ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 55 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมเดินเคียงข้างชุมชน ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน