MTL ประกาศรางวัล‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’

392

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2018 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’  ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)       ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  ซึ่งโครงการฯ ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย  “MTL Everyday Life Partner”  โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุดและรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย1. รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า 2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ 3.รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ 4. รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร 5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ