วิริยะประกันภัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนให้คนขับรถดีมีวินัย

858

นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ”  โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจากฐานลูกค้าที่มีมากกว่า 8 ล้านในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติดี คือ ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ขับรถดีมีวินัย เพื่อลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียทางเศรฐกิจต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ ใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่มาวิเคราะห์วิจัย พบว่ากลุ่มผู้เอาประกันภัยที่เลือกใช้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประเภท 5 (2+, 3+) ซึ่งบริษัทฯ รับประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยจากการวิจัยข้อมูลพบว่า ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฝ่ายประมาทหรือเรียกง่าย ๆ ว่าไม่มีเคลม หรือมีเคลมแต่เป็นฝ่ายถูกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

“บริษัทฯ เล็งเห็นถึงภาระร่วมของผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติไม่เคยเคลมประกันเลยตลอดอายุกรมธรรม์ผนวกกับความต้องการที่จะส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระเบี้ยประกันภัย ซึ่งประเมินว่าน่าจะสามารถลดภาระของผู้เอาประกันภัยให้ต่ำกว่าเบี้ยประกันภัย 2+ ทั่วไปโดยเฉลี่ย 12% และรวมไปถึงการเพิ่มเติมความคุ้มครองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น”

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” นายสุรชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “2+ Good Drive” ให้ความคุ้มครองหลักเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ 2+ มาตรฐาน แต่จะมีความแตกต่างเป็นเงื่อนไขพิเศษอยู่ตรงที่ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฝ่ายประมาทระหว่างปี บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทันที 30% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป และจะจ่ายคืนภายใน 15 วัน  นับจากวันหมดอายุกรมธรรม์   นอกจากนี้กรมธรรม์ฉบับนี้ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองภัยก่อการร้ายตามทุนประกันภัย และความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์จากการโจรกรรมในวงเงิน 10,000 บาทอีกด้วย