TK รับรางวัล Investors’ Choice Award ต่อเนื่อง 15 ปี ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

55

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ล่าสุดคว้ารางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ประเภทการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง 15 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากจำนวนบริษัทจดทะเบียนกว่า 857 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK  เปิดเผยว่าล่าสุดได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ประเภทการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับการแต่งตั้งจาก​คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็น “องค์กรตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายบุคคล” ทำหน้าที่พัฒนานักลงทุนรายบุคคลผ่านโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” อันมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทย

“TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนกว่า 857 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ทั้งยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ TK ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย TK ได้รับคะแนนเต็ม 100  ต่อเนื่อง 15 ปี จากเกณฑ์ในการสอบทาน/ประเมินที่เน้น 2 เรื่องหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ข้อ ของการนำไปประเมินระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย” นางสาวปฐมา กล่าว

ทั้งนี้ TK ตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการจัดการและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งด้านการเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม จึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังจัดทำเอกสารข้อมูลก่อนการประชุมส่งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเริ่มการประชุม พร้อมจัดทำสรุปรายงานการประชุมตามวาระสำคัญ อาทิ ผลการลงคะแนนเสียง การอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดครบถ้วน และพร้อมที่จะรักษามาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น” นางสาวปฐมา กล่าวสรุป