สสว. จัดงาน“วันของSME” ช่วยเข้าถึงบริการรัฐ-กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

1188

สสว.จับมือพันธมิตร จัดงาน “วันของ SME : Together We Are One” เปิด 4 โครงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจมากกว่า 3 พันล้านบาท พร้อมเซ็น MOU จำนวน 2 ฉบับ หวังช่วย
เอสเอ็มอีเข้าถึงบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด “วันของ SME : Together We Are One” พร้อมเปิดตัว 4 โครงการของ สสว. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,000 ล้านบาท และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าถึงบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับองค์ความรู้ สร้างต้นแบบเอสเอ็มอีและสหกรณ์ ผลิตโค้ช ตลอดจนสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการ เพื่อช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ทั่วถึง

ทั้งนี้ สสว. เปิดตัว 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 เป็นโครงการสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะเปิดรับสมัครเอสเอ็มอีในกลุ่มที่เพิ่งดำเนินธุรกิจ (Start Up) เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มเอสเอ็มอีที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) โดยตั้งเป้าหมายจะจัดอบรมให้ความรู้แก่เอสเอ็มอี พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับสถานประกอบการให้ได้อย่างน้อย 462 รายหรือผลิตภัณฑ์หรือสถานประกอบการ รวมถึงจะพาเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  งานเจรจาธุรกิจภายในประเทศ 100 ราย นอกจากนี้ยังสร้างต้นแบบผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดอย่างน้อย 77 ราย เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ธุรกิจสู่เอสเอ็มอีในภูมิภาค สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน

  1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล เป็นโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และยกระดับศักยภาพสินค้าสู่ตลาดสากล โดยพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ (Product) และบรรจุภัณฑ์สินค้า (Package) ในกลุ่มสินค้าอาหารถิ่น สมุนไพร และเครื่องสำอาง ให้คงมีอัตลักษณ์ถิ่นและมีการออกแบบ (Design) บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf life) ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายจะอบรมให้องค์ความรู้แก่เอสเอ็มอีและพัฒนาสินค้าด้านต่างๆแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2,000 ราย และจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าสู่การพัฒนาเชิงลึกไม่น้อยกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
  2. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นการยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของเอสเอ็มอีทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมสินค้าหรือบริการให้ได้รับการพัฒนา ผ่านการรับรองมาตรฐาน จัดอบรม พาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่มีศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน สินค้าฮาลาล สินค้าเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิค เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายจะอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศ 2,000 ราย สนับสนุนด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2,000 กิจการ และเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 คู่ คาดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าของผู้ประกอบการ 2,000 ล้านบาท
  3. โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี (Cluster) เป็นการพัฒนาเอสเอ็มอีโดยส่งเสริมให้เกิดมีการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายเน้นทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับเครือข่าย โดยตั้งเป้าหมายจะมีเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการ 4,000 ราย เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของเอสเอ็มอี 30 เครือข่าย (มะพร้าว 10 เครือข่าย กล้วย 7 เครือข่าย สมุนไพร 5 เครือข่าย มวยไทย 3 เครือข่าย Digital Content 3 เครือข่าย และ Food Truck 2 เครือข่าย) สร้างผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่าย 90 ราย ผู้ประกอบการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ 30 ราย คาดว่าจะช่วยให้SME ลดต้นทุนดำเนินธุรกิจลงได้ประมาณ 100 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน สสว. และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน 19 แห่ง ได้ร่วม MOU ดำเนินกิจกรรมพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี (Train the Coach : Accelerator 4.0)  ซึ่งถือเป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 ของภาครัฐ โดยจะเปิดรับสมัครโค้ชเข้าฝึกอบรมให้เป็นมืออาชีพผ่านการลงทะเบียนที่ www.thesmecoach.com และจะแบ่งโค้ชออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โค้ชรับปรึกษาปัญหาทั่วไปและปูพื้นฐานเอสเอ็มอีก้าวสู่ 4.0 (Biz Mentor) โค้ชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Tech Expert) และโค้ชที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ-เอกชนทั้งในและต่างประเทศ (Biz Transformer) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เอสเอ็มอีไทย โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปีจะผลิตโค้ชไม่ต่ำกว่า 2,200 ราย และพัฒนาเอสเอ็มอี 10,000 ราย พร้อมทั้งสร้างระบบข้อมูลโค้ชของหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง

นอกจากนี้ สสว. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนาม MOU ในกิจกรรม “จัดทำองค์ความรู้ และสร้างการรับรู้ธุรกิจ 4.0” เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสหกรณ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและให้ความสำคัญกับชุมชน เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะแรกจะเน้นที่กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ประมง และบริการ โดยจะคัดเลือก 100 สหกรณ์ เข้ารับการอบรมการดำเนินธุรกิจยุค 4.0 หลังจากนั้นจะคัดเลือกจำนวน 36 สหกรณ์ มารับการพัฒนาเชิงลึกตามผลการประเมินตัวเอง ลงพื้นทีให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์ และสรุปผลการพัฒนาจัดทำเป็นโมเดลต้นแบบสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อื่นต่อไป

สำหรับภายในงาน ยังมีการกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “จับกลยุทธ์ สู้ตลาด SME ยุค 4.0” โดย ผอ.สสว. และกูรูด้านการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ บริการถ่ายภาพเพื่อจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์ การให้คำปรึกษาทุกปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจ เปิดลงทะเบียนเป็นโค้ชและรับสมัครเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. พร้อมทั้ง ชม ชิม ช้อป สินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง และลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดจัด ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sme.go.th หรือ สสว. คอลเซ็นเตอร์ 1301