เจ้าของรถรู้ไหม? ประกันภัยภาคบังคับ..คุ้มครองอะไรบ้าง!

811

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้กำหนดให้เจ้าของรถทุกคน ต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งหมายความถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก จะได้รับความคุ้มครองแต่ก็ยังมีเจ้าของรถอีกเป็นจำนวนมากที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. แล้วไม่ทราบถึงความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ทำให้ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วความคุ้มครองที่ได้รับนั้นเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าของรถได้ไปซื้อประกันภัย พ.ร.บ.กับบริษัทประกันภัยหรือตัวแทน/นายหน้า ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัยถึงรายละเอียดสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อประสบอุบัติเหตุว่ามีความคุ้มครองอย่างไร ความคุ้มครองเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ความคุ้มครองทันทีที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับ เรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุ โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ภายใน 7 วัน (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด)

โดย “ค่าเสียหายเบื้องต้น” ที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับ ได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาทต่อคนหากเสียชีวิต และหลังจากได้พิสูจน์ความรับผิดแล้ว จะได้รับการเยียวยาจ่ายเป็น “ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด” (รวมค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย) กรณีบาดเจ็บจะจ่ายตามการรักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต  300,000 บาท สำหรับผู้ป่วยในจะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น) สิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารจำนวนมากไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.ต้องไม่ลืมที่จะสอบถามถึงสิทธิความคุ้มครองที่จะได้รับจากเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ.หรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลดังกล่าวแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง