กรุงไทย-แอกซ่าฯหนุนเยาวชนรุ่นใหม่

677

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า เป็นประธานในการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” โดยมีผู้ชนะเลิศทั้งสิ้นรวมจำนวน 12 ท่าน แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน 6 ท่าน และกลุ่ม B จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษาท่านละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล – ประกาศนียบัตร โดยมูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท นอกจากนั้นภาพที่ชนะเลิศจะได้รับเลือกเพื่อนำมาเป็นภาพปฎิทินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ktaxa.live/painting-winners-fb หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อคุณพลวิวัฒน์ รักษ์เจริญพร โทร  061-159-6419 กิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมลงบนภาพวาด  ในฐานะที่บริษัทฯ เป็น Green Insurer หรือ บริษัทประกันชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้โอกาสทุกคนได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา