กองทุนประกันชีวิต กำหนดให้ปี 2564..เป็นปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการกองทุน

619

จากบทบาทภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้กองทุนประกันชีวิต อาจเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ชำระบัญชี กองทุนจึงจัดโครงการอบรมความรู้แก่บุคลากรภายใต้หลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต ดำเนินการโดยสถาบันประกันภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งหลักสูตรนี้แบ่งเป็น 5 Module แต่ละ Module ใช้เวลาอบรม 3 วัน

          จบแล้ว…สำหรับ Module 1 วิชาชีพประกันชีวิต โดยกองทุนประกันชีวิต ส่งบุคลากรรวม 10 คน เข้าอบรมร่วมกับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานอื่น ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์โครงการ